Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Zdrowie publiczne- finansowanie i sprawozdawczość w świetle nowej ustawy

Kategoria: Szkolenia prawne

Opis szkolenia:

Monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa, profilaktyka chorób, a także ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społecznoekonomicznych to jedne z głównych zadań, które przewiduje ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916). Skuteczność programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej zależy jednak od zapewnienia im odpowiedniego finansowania. Jednostki samorządu terytorialnego muszą bowiem wiedzieć w jakim zakresie Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansuje ich działania spoza wykazu świadczeń gwarantowanych. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z mapami potrzeb zdrowotnych i wykorzystaniem zawartych w nich danych do optymalizacji działań podejmowanych w zakresie ochrony zdrowia.

Korzyści dla uczestników: Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016–2020 będzie realizowany już od dnia 1 stycznia 2016 r. Zadania z nim związane wdrożą nie tylko organy administracji rządowej, w tym Minister Zdrowia i wojewodowie, agencje wykonawcze oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, ale przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego istotnego znaczenia nabiera sposób przekazywania informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. Sprawozdawczość trzeba bowiem będzie zrealizować w postaci arkusza kalkulacyjnego bazy danych w terminie do 31 marca (30 kwietnia) każdego roku. Ustawa przewiduje przy tym sankcje w przypadku stwierdzenia niezgodności realizowanych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Szkolenie polecamy dla:

 • jednostek samorządu terytorialnego;

• Narodowego Funduszu Zdrowia;

• pracowników wydziałów zdrowia urzędów wojewódzkich;

• agencji wykonawczych;

• innych państwowych jednostek organizacyjnych;

• osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej). Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia: • interaktywny wykład; • prezentacja w PowerPoint; • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe.

 

 

 

Ramowy program szkolenia:

1.      Pojęcie zdrowia publicznego.


2.      Podstawy prawne.


3.      Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016–2020.


4.      Organy wdrażające.


5.      Zasady finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego, zwłaszcza przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


6.      Zasady finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego, zwłaszcza przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


7.      Sprawozdawczość.

8.      Mapy potrzeb zdrowotnych.

9.    Case study.

10.     Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

 

Informacje o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zdrowia publicznego.

 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych.

Forma: Wykład,dyskusje.

Kwalifikacje: Certyfikat po ukońćzeniu szkolenia.

 

KONTAKT