Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Zmiany w KPA oraz procedura rozstrzygania skarg i wniosków

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracji samorządowej, w przypadku których stosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego wymaga analizy praktycznych zagadnień wynikających z bieżącej pracy w urzędzie oraz zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów KPA. Przedstawiona zostanie również szczegółowa procedura rozstrzygania skarg i wniosków na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego oraz omówieniem pism procesowych w sprawach skarg i wniosków. Oferta skierowana jest do wszystkich pracowników urzędu bez względu na staż pracy, posiadaną wiedzę i doświadczenie, chcących zapoznać się ze zmianami w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

 Program szkolenia.

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie zmian w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz szczegółowe przedstawienie procedury rozstrzygania skarg i wniosków na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego oraz omówieniem pism procesowych w sprawach skarg i wniosków.


W trakcie szkolenia omówione zostaną przede wszystkim zmiany wynikające z ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18) [wchodzące w życie 11 kwietnia 2011 r.], a także zmiany wynikające z:


- ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1700) [weszły w życie 1 stycznia 2011 r.],

- ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) [weszły w życie 2 stycznia 2011 r.],

- ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131) [wejdą w życie z dniem 1 lipca 2011 r.].

Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego:

1. Wprowadzenie.
2. Zasady ogólne (art. 7-8, art. 16).
3. Instytucja wyłączenia pracownika i organu (art. 24, art. 27).
4. Terminy załatwiania spraw oraz przewlekłość postępowania (art. 35, art. 36, art. 37).
5. Doręczenia (art. 40).
6. Wezwania (art. 55).
7. Wszczęcie postępowania (art. 61a).
8. Wniesienie podania do organu niewłaściwego (art. 65, art. 66).
9. Udostępniane (art. 73).
10. Rozprawa administracyjna (art. 89).
11. Zawieszenie postępowania (art. 101).
12. Umorzenie postępowania (art. 105).
13. Przepisy stosowane do postanowień (art. 126).
14. Decyzje organu odwoławczego (art. 138).
15. Tryby nadzwyczajne (art. 145b, art. 146, art. 147, art. 149, art. 151, art. 157).
16. Skargi i wnioski (art. 229, art. 235, art. 238, art. 239, art. 259).
17. Informacje niejawne (art. 74, art. 82).
18. Postępowanie elektroniczne - podpis osobisty (art. 54, art. 107, art. 124, art. 217).

Skargi i wnioski:
1. Uwagi wstępne - prawo składania skarg i wniosków.
2. Rozróżnienie skarg i wniosków.
3. Tryb postępowania w sprawie ze skargi .
4. Tryb postępowania w sprawie z wniosku.
5. Udział prasy i organizacji społecznych.
6. Nadzór i kontrola nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu KPA.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład ilustrowany prezentacją multimedialną.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT