Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kategoria: Prawne

Celem szkolenia jest przedstawienie i uporządkowanie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w zakresie zapewnienia uczniom wsparcia i zindywidualizowanej pomocy, zarówno w pokonywaniu trudności w uczeniu się, jak i w rozwijaniu uzdolnień, w zależności od dokonanego na poziomie szkoły rozpoznania.

Program szkolenia:


1.Nowa definicja specjalnej potrzeby edukacyjnej.


2.Nowy kontekst prawny specjalnych potrzeb edukacyjnych. Wielość rozporządzeń – wyeliminowanie ryzyka braku spójności przepisów w prawie oświatowym.


3.Zmiana zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
alnych Potrzeb Ucznia.


4.Szczegółowe zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

5.Zmiany w ramowym statucie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6.Zmiany od 1 września 2011.


Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa oświatowego.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT