Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Zmiany w prawie pracy - podsumowanie najważniejszych zmian w przepisach.

Kategoria: Szkolenia prawne

Celem szkolenia jest zapoznanie się z najważniejszymi zmianami w prawie pracy. Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych podniesieniem wiedzy z zakresu prawa pracy, pracodawców, pracowników działów personalnych.

 

Program szkolenia:


I. Zmiany obowiązujące w sprawie dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego.


1.Nowe rozporządzenie MPiPS w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 444).

II. Organizowanie "imprez integracyjnych" dla pracowników.

III. Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP (aktualne wyjaśnienia ZUS).
1. Wyjaśnienia dotyczą zwolnień z opłacania składek na FP i FGŚP, które weszły w życie w latach ubiegłych, ale w dalszym ciągu budzą wiele wątpliwości. Wyjaśnienia oparte na aktualnych stanowiskach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
IV. Wykazywanie osób przebywających na urlopie wychowawczym w dokumentach ZUS. Ustalenie prawidłowej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych i składki zdrowotnej.
1. Nowe regulacje dotyczą zmian obowiązujących w sprawie ustalania podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych oraz składki zdrowotnej osób przebywających na urlopach wychowawczych.
V. Zwrot nienależnie opłaconych składek do ZUS - stan prawny.
1. Wyjaśnienia dotyczą postępowania w razie nienależnego opłacenia składek ubezpieczeniowych lub stwierdzenia powstania nadpłaty składek na innym tle według stanu prawnego.
VI. Dokonywanie potrąceń ze "świadczeń socjalnych".
1. Wyjaśnienia dotyczą stanowiska Departamentu Prawa Pracy MPiPSM w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
VII. Potrącenia w przypadku dwóch wypłat w jednym miesiącu.
1.Wyjaśnienia dotyczą stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie kwoty wolnej od potrąceń przy wypłatach wynagrodzenia za dwa miesiące w jednym miesiącu, znak pisma: GPP-364-4560-12-1/11/PE/RP).
VIII. Zmiany w stosowaniu norm czasu pracy dla osób niepełnosprawnych
1. Wyjaśnienia dotyczą zmiany art. 15 ustawy o rehabilitacji zmienionego ustawą o zmianie ustawy o rehabilitacji… (Dz. U. nr 226, poz. 1475).
IX. Wydawanie świadectw pracy.
1. Nowe regulacje dotyczące wystawiania świadectw pracy na podstawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy.
2. Zmiany do rozporządzenia w sprawie wydawania świadectw pracy - Rozporządzenie MPiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.
X. Udzielanie zaległych urlopów wypoczynkowych.
1. Zmiana dotyczy art. 168 Kodeksu Pracy, który zgodnie z nowym brzmieniem wydłuża termin na udzielenie pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego do końca września następnego roku kalendarzowego.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa pracy.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty praktyczne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT