Szkolenia z prawa nieruchomości

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji.
Administracja w nieruchomościach
Dialog i partnerstwo warunkiem rozwoju - współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi
Egzekucja – jak skutecznie i niedrogo przeprowadzić postępowanie egzekucyjne
Elektroniczne księgi wieczyste
Fundusze Sołeckie w praktyce
Kodeks postępowania administracyjnego oraz budowanie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych w kontaktach z klientami urzędu
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian oraz ustawa o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
Księgi wieczyste i hipoteka
Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE
Legislacja samorządowa - przygotowywanie uchwał pod względem formalnym i merytorycznym
Nowe uprawnienia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w zakresie ustalania należności z tytułu opłaty śmieciowej i jej windykacji na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji
Optymalizacja kosztów zarządzania nieruchomością
Planowanie przestrzenne
Postępowanie administracyjne w JST
Praktyczna analiza finansowa i zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i VBA
Praktyczne aspekty ogólnego postępowania administracyjnego
Prawne aspekty procesu decyzyjnego
Prawo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego
Prawo w nieruchomościach
Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców
Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Prawo zobowiązań
Problematyka powierzchni: użytkowych, całkowitych, najmu, GLA, IGA, add-on factor, brutto, netto
Problematyka stosowania przepisów tzw. „specustawy drogowej”
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na usługi, z uwzględnieniem zamówień finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
Realizacja prawa do rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza granicami RP w kontekście orzecznictwa NSA, w szczególności uchwały z 09 października 2017 r., Sygn. akt: I OPS 3/17.
Sporządzanie pism procesowych do sądów i urzędów
Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty na tle egzekucji administracyjnej opłaty śmieciowej
Służebność przesyłu w praktyce
Windykacja wierzytelności powstałych z tytułu wynajmu lokali komercyjnych
Wsparcie prawne zarządzania nieruchomościami
Wycena nieruchomości i weryfikacja operatów szacunkowych
Wycena nieruchomości – metody oraz podstawy tworzenia i analizy operatów szacunkowych
Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków
Zmiany w KPA oraz procedura rozstrzygania skarg i wniosków
KONTAKT