Szkolenia z prawa budowlanego

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji.
Administracja w nieruchomościach
Dialog i partnerstwo warunkiem rozwoju - współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi
Egzekucja – jak skutecznie i niedrogo przeprowadzić postępowanie egzekucyjne
Elektroniczne księgi wieczyste
Fundusze Sołeckie w praktyce
Inwentaryzacja nieruchomości, kontrole okresowe, Książka Obiektu Budowlanego
Kodeks postępowania administracyjnego oraz budowanie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych w kontaktach z klientami urzędu
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian oraz ustawa o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce w kontekście budownictwa energooszczędnego i systemu BMS
Księgi wieczyste i hipoteka
Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE
Legislacja samorządowa - przygotowywanie uchwał pod względem formalnym i merytorycznym
Nowe uprawnienia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w zakresie ustalania należności z tytułu opłaty śmieciowej i jej windykacji na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji
Plan operacyjny konserwacji i remontów
Planowanie przestrzenne
Postępowanie administracyjne w JST
Praktyczna analiza finansowa i zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i VBA
Praktyczne aspekty ogólnego postępowania administracyjnego
Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i właściwe prowadzenie książki obiektu budowlanego
Prawne aspekty procesu decyzyjnego
Prawo budowlane
Prawo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego
Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców
Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Prawo zobowiązań
Problematyka stosowania przepisów tzw. „specustawy drogowej”
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na usługi, z uwzględnieniem zamówień finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
Realizacja budowlanego procesu inwestycyjnego – problematyka cywilnoprawna z perspektywy generalnego wykonawcy
Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy
Sporządzanie pism procesowych do sądów i urzędów
Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty na tle egzekucji administracyjnej opłaty śmieciowej
Warunki Kontraktowe FIDIC
Windykacja wierzytelności powstałych z tytułu wynajmu lokali komercyjnych
Wycena nieruchomości – metody oraz podstawy tworzenia i analizy operatów szacunkowych
Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków
Zabezpieczenie prawne wykonania robót budowlanych
Zmiany w KPA oraz procedura rozstrzygania skarg i wniosków
KONTAKT