Szkolenia z rachunkowości

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji.
Analiza danych marketingowych z IBM SPSS Statistics
Analiza danych z IBM SPSS Statistics (opcjonalnie z Mini Tabem lub Excelem)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Analiza i zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych
Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli wraz z prezentacją odpowiednich narzędzi
Arkusz kalkulacyjny w praktyce finansowej
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów -poziom zaawansowany–projekty EFRR
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów –poziom zaawansowany–projekty EFS
Belgijskie prawo pracy oraz zasady naliczania list płac dla pracowników zatrudnionych w Belgii
Biznes i finanse w MS Excel
Czas pracy dla profesjonalistów – planowanie, rozliczanie
Delegacje krajowe i zagraniczne – najnowsze zmiany w rozliczaniu podróży służbowych
Dokumentacja cen transferowych w podmiotach powiązanych
Duńskie prawo pracy oraz zasady naliczania list płac dla pracowników zatrudnionych w Danii
Faktury VAT – kompendium wiedzy o fakturowaniu
Finanse dla niefinansistów
Fundusze Sołeckie w praktyce
Inwentaryzacja środków trwałych według wymagań ustawy o rachunkowości
Inwentaryzacja w Straży Miejskiej – aspekty praktyczne
Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE
Lista płac od podstaw
Nowe uprawnienia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w zakresie ustalania należności z tytułu opłaty śmieciowej i jej windykacji na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji
Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych
Optymalne i skuteczne metody pracy z arkuszem kalkulacyjnym
Organizacja systemu rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
Podatek VAT – nowelizacja przepisów
Podatki w kulturze 2019
Podstawy prawa dla księgowości
Postępowanie upadłościowe
Praktyczna analiza finansowa i zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i VBA
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i w ustalaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie podstawowe
Prawne aspekty procesu zawierania umów cywilnych
Prawo pracy na liście płac
Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców
Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedawnienie zobowiązań podatkowych na gruncie ustawy o zobowiązaniach podatkowych i Ordynacji podatkowej
Przedsiębiorczość od A do Z.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na usługi, z uwzględnieniem zamówień finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
Rachunkowość budżetowa państwowych jednostek budżetowych
Rozliczanie czasu pracy
Rozliczanie wynagrodzeń personelu projektu
Rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach wątpliwych
Rozliczanie wynagrodzeń w trudnych przypadkach - szkolenie dla zaawansowanych
Skuteczny windykator
Tworzenie biznesplanu
Ubezpieczanie transakcji handlowych
Urlopy pracownicze
VAT polsko - unijny
Warunki Kontraktowe FIDIC
Windykacja należności w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego
Windykacja wierzytelności powstałych z tytułu wynajmu lokali komercyjnych
Wycena nieruchomości – metody oraz podstawy tworzenia i analizy operatów szacunkowych
Zaawansowane praktyczne zastosowania tabel przestawnych w kompleksowej analizie danych
Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków
Zarządzanie projektami- warsztaty
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Zmiany obowiązujące w sprawie dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego
Zmiany w podatkach
Zmiany w systemie podatkowym
KONTAKT