Szkolenia z prawa pracy

ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy
Aktywizacja klientów indywidualnych w ramach Indywidualnych Planów Działań. Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli wraz z prezentacją odpowiednich narzędzi
Aspekty podejmowania kontaktów handlowych z krajami GCC
Belgijskie prawo pracy oraz zasady naliczania list płac dla pracowników zatrudnionych w Belgii
BHP - Prawo Pracy Ochrona przeciwpożarowa
Czas pracy dla profesjonalistów – planowanie, rozliczanie
Delegacje krajowe i zagraniczne – najnowsze zmiany w rozliczaniu podróży służbowych
Dialog i partnerstwo warunkiem rozwoju - współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi
Duńskie prawo pracy oraz zasady naliczania list płac dla pracowników zatrudnionych w Danii
Elastyczna organizacja czasu pracy – w świetle nowelizacji Kodeksu Pracy
Elastyczne formy świadczenia pracy
Europejskie zbiorowe prawo pracy – dialog społeczny w UE
Gender mainstreaming w administracji publicznej i samorządowej
Gwarancja i rękojmia w umowach o roboty budowlane i o prace projektowe
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian oraz ustawa o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Lista płac od podstaw
Mediacja – jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporu
Metodologia przygotowywania opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej
Nowa Instrukcja Kancelaryjna
Nowa Instrukcja Kancelaryjna i nowe zasady archiwizacji dokumentacji
Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych – nowe wyzwania dla urzędów
Obsługa Rady Gminy/Powiatu
Ochrona danych osobowych w podmiotach prawa oświatowego
Ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy
Opisy i wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej
Optymalizacja kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Planowanie przestrzenne
Podróze służbowe- zasady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych
Polityka bezpieczeństwa informacji w szkołach i placówkach oświatowych po nowelizacji (SIO) ustawy o systemie informacji oświatowej
Praca w Danii
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i w ustalaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane i poszerzone
Prawne aspekty procesu zawierania umów cywilnych
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Prawo pracy dla menedżerów
Prawo pracy dla specjalistów z zakresu kadr i płac
Prawo pracy na liście płac
Prawo pracy w praktyce - czas pracy i okresy nieświadczenia pracy
Prawo pracy z uwzględnieniem czasu pracy dla JST
Prawo zamówień publicznych
Prawo zobowiązań
Profesjonalna asystentka i sekretarka
Profilowanie klientów Powiatowego Urzędu Pracy
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Płace od A do Z - naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń
Płace od A do Z – szkolenie dla zaawansowanych
Regulamin Pracy oraz Regulamin Wynagrodzeń i Premiowania jako podstawowe narzędzie polityki kadrowej
Rozliczanie czasu pracy
Rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach wątpliwych
Rozliczanie wynagrodzeń w trudnych przypadkach - szkolenie dla zaawansowanych
Sporządzanie pism procesowych do sądów i urzędów
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Świadczenia rodzinne
Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy
Trening kompetencji w zakresie gender dla pracownic/ków socjalnych
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
Umowa o zakazie konkurencji
Umowy bezosobowe w działalności gospodarczej - regulacje prawne dot. umów zlecenia, o dzieło i innych
Urlopy pracownicze
Warsztaty Prawnicze dla Przedsiębiorców
Współpraca służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wzorowy dziekanat- czyli jak prowadzić i archiwizować dokumentację studenta
Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków
Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań edukacyjnych
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Zasady równości szans ze względu na płeć w przedsiębiorstwie i na rynku pracy
Zatrudnianie pracowników samorządowych - w świetle zmian ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy
Zatrudnianie i wynagradzanie urzędników sądów oraz prokuratury
Zatrudnianie oraz uprawnienia pracownicze nauczycieli akademickich w świetle najnowszych zmian
Zatrudnianie pracowników tymczasowych
Zmiany obowiązujące w sprawie dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego
Zmiany w prawie pracy - podsumowanie najważniejszych zmian w przepisach.
KONTAKT