Szkolenia zarządzanie projektami

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji.
Analiza danych marketingowych z IBM SPSS Statistics
Analiza danych z IBM SPSS Statistics (opcjonalnie z Mini Tabem lub Excelem)
Analiza i zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych
Archiwizacja dokumentacji z uwzględnieniem archiwizacji dokumentacji z projektów unijnych
Archiwum zakładowe - nowe zasady obiegu, archiwizacji i przetwarzania danych w dokumentacji kadrowej w świetle rozporządzenia RODO i nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
Archiwum, kancelaria i sekretariat w jednostkach oświatowych
Archiwum, kancelaria i sekretariat w Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej
Arkusz kalkulacyjny w praktyce finansowej
Aspekty prawne zakładania organizacji pozarządowych
ATL, BTL – skuteczne planowanie działań reklamowych
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów -poziom zaawansowany–projekty EFRR
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów –poziom zaawansowany–projekty EFS
Biznes i finanse w MS Excel
CRM dla handlowca
CRM dla kadry zarządzającej
Część oświatowa subwencji ogólnej jako część dochodu jednostki samorządu terytorialnego
E-mail marketing
Etykieta w biznesie
Faktury VAT – kompendium wiedzy o fakturowaniu
Finanse dla niefinansistów
Fundusze Sołeckie w praktyce
Fundusze Unijne w Perspektywie 2014-2020 – możliwości pozyskania środków, rodzaje finansowanych działań
Kodeks postępowania administracyjnego oraz budowanie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych w kontaktach z klientami urzędu
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian oraz ustawa o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
Komunikacja w zespole w oparciu o typy osobowości według MBTI
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE
Kwalifikowalność wydatków ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności i zamówień publicznych w projektach EFRR / EFS
Kwalifikowalność, konkurencyjne ponoszenie wydatków i kontrola w projektach PO WER realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy
Legislacja samorządowa - przygotowywanie uchwał pod względem formalnym i merytorycznym
Logika projektowa – od pomysłu do projektu
Luka finansowa w projektach RPO
Marketing w pigułce
Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i reguły handlowe
MS Project w zarządzaniu projektami
Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków w projektach unijnych. Korekty finansowe i zwrot środków
Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich
Nowelizacja Ustawy Prawo Oświatowe i Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w kontekście rozliczania i realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Obsługa oprogramowania
Ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Opisy i wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej
Optymalne i skuteczne metody pracy z arkuszem kalkulacyjnym
Planowanie przestrzenne
Planowanie zamówień publicznych
Pokaż język konkurencji – profesjonalne warsztaty copywritingu
Pomoc publiczna w kontekście funduszy europejskich
Postępowanie administracyjne w JST
Pozycjonowanie SEO + program do pozycjonowania
Praktyczna analiza finansowa i zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i VBA
Praktyczne aspekty ogólnego postępowania administracyjnego
Praktyczne zasady udzielania zamówień publicznych w zakresie reklamy i promocji
Praktyczne zasady udzielania zamówień publicznych przez instytucje kultury
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie podstawowe
Prawne aspekty procesu zawierania umów cywilnych
Prawo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego
Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców
Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Prawo zamówień publicznych w kontekście funduszy europejskich
Prawo zobowiązań
Procedura weryfikacji dostępu do bazy danych SIO
Przedsiębiorczość od A do Z.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na usługi, z uwzględnieniem zamówień finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
Public relations
Redagowanie pism w postępowaniu administracyjnym – warsztaty praktyczne
Rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach z perspektywy polskiego biznesu
Ścieżka wyboru projektów i przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014- 2020
Senior to też klient
Stosowanie Prawa upadłościowego i naprawczego podczas windykacji środków od Beneficjenta realizującego projekt dofinansowany środkami UE
Studium wykonalności - analiza finansowa i ekonomiczna
Szkolenie produktowe
Szkolenie z zakresu Zarządzania Projektami w metodyce IPMA przygotowujące do egzaminu certyfikującego dla poziomu D
Tekst w sieci - szkolenie z zakresu pisania treści na użytek Internetu
Tworzenie biznesplanu
Tworzenie procedur
Umowa o zakazie konkurencji
Warunki Kontraktowe FIDIC
Web marketing – profesjonalne warsztaty SEO Copywriting
Wejść na złotą ścieżkę - czyli warsztat dramowy rozwijający asertywność
Weryfikacja wniosków o płatność przez pracowników IP pod względem pogłębionej analizy poniesionych wydatków zgodnie z metodyką doboru próby dokumentów określonej w Rocznym Planie Kontroli w perspektywie finansowej 2014-2020
Wypełnianie dokumentacji konkursowej Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programów Krajowych
Zaawansowane praktyczne zastosowania tabel przestawnych w kompleksowej analizie danych
Zamówienia publiczne w praktyce dla zamawiających
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
Zarządzanie projektami- warsztaty
Zarządzanie reklamą
Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych
Zarządzanie ryzykiem w placówkach oświatowych
Zasady rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Polityki Spójności
Zdobywanie i utrzymywanie kontaktów
Zmiany w KPA oraz procedura rozstrzygania skarg i wniosków
Zmiany w systemie podatkowym

Szkolenie zarządzenie projektami - dlaczego warto starać się o granty?

W dobie coraz większej presji na aktywność własną na rynku pracy i w sytuacji rosnącego bezrobocia, wyzwaniem chwili staje się konieczność zmian w zatrudnieniu i stawianie na nowe rozwiązania. Jednym z nich jest wnioskowanie o finansowanie projektów (grantów) i zarządzanie nimi. Dobry projekt jest podstawą do tego, by złożyć logiczny i spójny wniosek lub kilka wniosków, które wzajemnie mogą się uzupełniać i otrzymać spore dofinansowanie. Dlatego też zdobyta wiedza dotycząca wymogów związanych z wypełnianiem dokumentacji projektowej, czy obsługą programu SPSS, to dobrze zainwestowany czas w podwyższenie swoich umiejętności i nabycie nowej wiedzy.

Dlaczego warto zainwestować w szkolenie zarządzenie projektami?

Szkolenia - zarządzanie projektami adresowanie są przede wszystkim do osób, które chcą poznać możliwości finansowania własnych pomysłów, pobudzić świadomość znaczenia zdobywania środków finansowych na rozwój własny, przekonać samego siebie, że napisanie dobrego wniosku o finansowanie grantu wcale nie jest takie trudne i że inicjatywa własna może w znacznym stopniu przyczynić się do samorozwoju i rozwoju firmy, w której pracują.

Z kolei osobom, które wiążą swoją przyszłość zawodową z grantami i są odpowiedzialne np. za pozyskiwanie i analizę informacji rynkowych, są pracownikami działów marketingu i sprzedaży, analitykami, menadżerami oraz pracownikami naukowymi, szkolenie z zarządzania projektami pomoże w nabyciu nowych umiejętności prawidłowego ustalania celów, metodyki badawczej, określania i egzekwowania kosztów, prawidłowej kontroli realizacji i rozliczania się z projektu. To też dobra szkoła w praktycznym zdobywaniu wiedzy z wielu obszarów i dziedzin nauki.

Szkolenie z zarządzania projektami - korzyści dla firmy

Zarządzanie projektami to nauka minimalizowania ryzyka, likwidacja przyczyn powodujących jego powstanie, tworzenie rezerw finansowych lub rzeczowych przeznaczonych na pokrycie ewentualnych przyszłych strat wynikających z zaistnienia tego ryzyka, to nowe wyzwania dla zarządzania firmą.

Firmom i instytucjom, które są wykonawcami bądź zleceniodawcami projektów inwestycyjnych, kontraktów w ramach zamówień publicznych szkolenia - zarządzanie projektem przybliżą uwarunkowania związane ze stosowaniem procedur FIDIC, zasady współdziałania Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu oraz pomogą poznać tajniki norm tworzenia dokumentacji ofertowej. Pracownikom z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw - zarówno tym kierującym projektami oraz tym, którzy planują pracę na stanowisku kierownika projektu – zarządzanie projektami pomoże w usystematyzowaniu wiedzy i uzyskaniu certyfikatu, umożliwi zapoznanie się z podstawowymi narzędziami z zakresu finansów, analizy oraz statystyki opisowej z wykorzystaniem efektywnego modelowania, arkusza kalkulacyjnego Excel, czy MS Project.

To korzyści, które warto zapamiętać przy wyborze szkoleń z zarządzania projektami.

KONTAKT