Szkolenia księgowe

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji.
Administracja w nieruchomościach
Analiza danych marketingowych z IBM SPSS Statistics
Analiza danych z IBM SPSS Statistics (opcjonalnie z Mini Tabem lub Excelem)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Analiza i zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych
Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli wraz z prezentacją odpowiednich narzędzi
Archiwizacja dokumentacji z uwzględnieniem archiwizacji dokumentacji z projektów unijnych
Archiwum zakładowe - nowe zasady obiegu, archiwizacji i przetwarzania danych w dokumentacji kadrowej w świetle rozporządzenia RODO i nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
Archiwum, kancelaria i sekretariat w jednostkach oświatowych
Archiwum, kancelaria i sekretariat w Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej
Arkusz kalkulacyjny w praktyce finansowej
Aspekty prawne zakładania organizacji pozarządowych
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów -poziom zaawansowany–projekty EFRR
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów –poziom zaawansowany–projekty EFS
Badanie powiązań między podmiotami prawa handlowego i cywilnego
Belgijskie prawo pracy oraz zasady naliczania list płac dla pracowników zatrudnionych w Belgii
Biznes i finanse w MS Excel
Controlling finansowy
Czas pracy dla profesjonalistów – planowanie, rozliczanie
Część oświatowa subwencji ogólnej jako część dochodu jednostki samorządu terytorialnego
Delegacje krajowe i zagraniczne – najnowsze zmiany w rozliczaniu podróży służbowych
Dokumentacja cen transferowych w podmiotach powiązanych
Duńskie prawo pracy oraz zasady naliczania list płac dla pracowników zatrudnionych w Danii
Faktury VAT – kompendium wiedzy o fakturowaniu
Finanse dla niefinansistów
Fundusze Sołeckie w praktyce
Inwentaryzacja środków trwałych według wymagań ustawy o rachunkowości
Inwentaryzacja w Straży Miejskiej – aspekty praktyczne
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Księgi wieczyste i hipoteka
Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE
Kwalifikowalność wydatków ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności i zamówień publicznych w projektach EFRR / EFS
Leasing jako narzędzie finansowania środków trwałych w przedsiębiorstwie
Lista płac od podstaw
Miejsce i rola rady gminy oraz radnego we wspólnocie samorządowej
Miejsce i rola rady powiatu oraz radnego w samorządzie powiatowym
Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich
Nowe uprawnienia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w zakresie ustalania należności z tytułu opłaty śmieciowej i jej windykacji na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji
Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych
Obsługa Rady Gminy/Powiatu
Optymalne i skuteczne metody pracy z arkuszem kalkulacyjnym
Organizacja systemu rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
Organy stanowiące i wykonawcze w zarządzaniu gminą - Rola Rady, Radnego, Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta
Podatek VAT – nowelizacja przepisów
Podatki w kulturze 2019
Podstawy prawa dla księgowości
Poprawne redagowanie pism urzędowych
Postępowanie upadłościowe
Praktyczna analiza finansowa i zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i VBA
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i w ustalaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego
Praktyczne warsztaty z metod obliczeniowych w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i w ustalaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie podstawowe
Prawne aspekty procesu zawierania umów cywilnych
Prawne aspekty zawierania umów w obrocie gospodarczym
Prawo pracy dla specjalistów z zakresu kadr i płac
Prawo pracy na liście płac
Prawo pracy z uwzględnieniem czasu pracy dla JST
Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców
Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedawnienie zobowiązań podatkowych na gruncie ustawy o zobowiązaniach podatkowych i Ordynacji podatkowej
Przedsiębiorczość od A do Z.
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
Przestępstwa gospodarcze
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na usługi, z uwzględnieniem zamówień finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
Płace od A do Z - naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń
Płace od A do Z – szkolenie dla zaawansowanych
Rachunkowość budżetowa państwowych jednostek budżetowych
Regulamin Pracy oraz Regulamin Wynagrodzeń i Premiowania jako podstawowe narzędzie polityki kadrowej
Rozliczanie czasu pracy
Rozliczanie wynagrodzeń personelu projektu
Rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach wątpliwych
Rozliczanie wynagrodzeń w trudnych przypadkach - szkolenie dla zaawansowanych
Skuteczna windykacja wierzytelności
Skuteczny windykator
Specjalista ds. kadr i płac
Świadczenia rodzinne
Tele-windykacja- skuteczne odzyskiwanie należności za pomocą telefonu
Ubezpieczanie transakcji handlowych
Urlopy pracownicze
VAT polsko - unijny
Warunki Kontraktowe FIDIC
Windykacja wierzytelności powstałych z tytułu wynajmu lokali komercyjnych
Wycena nieruchomości – metody oraz podstawy tworzenia i analizy operatów szacunkowych
Zaawansowane praktyczne zastosowania tabel przestawnych w kompleksowej analizie danych
Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków
Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań edukacyjnych
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz satysfakcjonująca współpraca z organizacjami związkowymi lub przedstawicielem załogi
Zamówienia publiczne w praktyce dla zamawiających
Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych ze szczególnym uwzględnieniem korupcji i konfliktu interesów
Zarządzanie czasem dla pracowników działu księgowości
Zarządzanie projektami- warsztaty
Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych
Zarządzanie ryzykiem w placówkach oświatowych
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Zatrudnianie i wynagradzanie urzędników sądów oraz prokuratury
Zatrudnianie oraz uprawnienia pracownicze nauczycieli akademickich w świetle najnowszych zmian
Zmiany obowiązujące w sprawie dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego
Zmiany w podatkach
Zmiany w prawie pracy - podsumowanie najważniejszych zmian w przepisach.
Zmiany w systemie podatkowym
KONTAKT