Szkolenia RODO

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji.
ABI w placówkach oświatowych i szkołach
Archiwizacja dokumentacji z uwzględnieniem archiwizacji dokumentacji z projektów unijnych
Archiwum zakładowe - nowe zasady obiegu, archiwizacji i przetwarzania danych w dokumentacji kadrowej w świetle rozporządzenia RODO i nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
Archiwum, kancelaria i sekretariat w jednostkach oświatowych
Archiwum, kancelaria i sekretariat w Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej
ATL, BTL – skuteczne planowanie działań reklamowych
Bezpieczne informacje - źródłem sukcesu
Delegacje krajowe i zagraniczne – najnowsze zmiany w rozliczaniu podróży służbowych
Dialog i partnerstwo warunkiem rozwoju - współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi
Dokumentacja cen transferowych w podmiotach powiązanych
Dostęp do informacji publicznej, a ochrona danych osobowych
Dostęp do informacji publicznej, standardy wykorzystania informacji publicznej.
Dziennikarstwo internetowe
E – administracja wszystko o EZD
Egzekucja – jak skutecznie i niedrogo przeprowadzić postępowanie egzekucyjne
Elastyczna organizacja czasu pracy – w świetle nowelizacji Kodeksu Pracy
Elektroniczna dokumentacja medyczna w 2016 r.
Elektroniczne księgi wieczyste
Elektroniczne wnoszenie spraw
Elektroniczne załatwianie spraw
Fundusze Sołeckie w praktyce
Gender mainstreaming w administracji publicznej i samorządowej
Instrukcja kancelaryjna – praktyczne aspekty stosowania, przygotowanie dokumentacji do elektronicznego obiegu oraz archiwizacji
Kodeks postępowania administracyjnego oraz budowanie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych w kontaktach z klientami urzędu
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian oraz ustawa o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
Kontrola drogowa w świetle zmian Prawa o Ruchu Drogowym oraz innych ustaw
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE
Legislacja samorządowa - przygotowywanie uchwał pod względem formalnym i merytorycznym
Metodologia przygotowywania opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej
Miejsce i rola rady powiatu oraz radnego w samorządzie powiatowym
Nowa Instrukcja Kancelaryjna
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
Nowa Instrukcja Kancelaryjna i nowe zasady archiwizacji dokumentacji
Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych – nowe wyzwania dla urzędów
Nowe obowiązki placówek oświatowych jako administratorów danych osobowych z uwzględnieniem przepisów ogólnego rozporządzenia UE czyli jak zapewnić bezpieczeństwo danych, opracować dokumentację oraz pełnić funkcję inspektora ochrony danych
Nowe prawo Ochrony Danych Osobowych.Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kontekście Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
Nowe uprawnienia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w zakresie ustalania należności z tytułu opłaty śmieciowej i jej windykacji na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji
Obowiązek alimentacyjny
Obsługa Rady Gminy/Powiatu
Ochrona danych osobowych w podmiotach prawa oświatowego
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Ochrona własności intelektualnej - prawo autorskie, prawo własności przemysłowej w praktyce
Opisy i wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej
Organy stanowiące i wykonawcze w zarządzaniu gminą - Rola Rady, Radnego, Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta
Planowanie mediów
Planowanie przestrzenne
Polityka bezpieczeństwa informacji w szkołach i placówkach oświatowych po nowelizacji (SIO) ustawy o systemie informacji oświatowej
Pomiar efektywności działań promocyjnych i reklamowych
Postępowanie administracyjne w JST
Praktyczna analiza finansowa i zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i VBA
Praktyczne aspekty ogólnego postępowania administracyjnego
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
Praktyczne warsztaty z metod obliczeniowych w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i w ustalaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane i poszerzone
Prawna ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej w praktyce powiatowego lekarza weterynarii
Prawne aspekty procesu zawierania umów cywilnych
Prawne praktyczne aspekty legalnego przetwarzania danych osobowych
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności podmiotów prawa oświatowego
Prawo pracy w praktyce - czas pracy i okresy nieświadczenia pracy
Prawo pracy z uwzględnieniem czasu pracy dla JST
Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców
Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Prawo zobowiązań
Problematyka stosowania przepisów tzw. „specustawy drogowej”
Procedura weryfikacji dostępu do bazy danych SIO
Profesjonalna asystentka i sekretarka
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Przedsiębiorczość od A do Z.
Przedstawiciel handlowy - jak osiągnąć sukces w kontakcie z klientem?
Przestępstwa gospodarcze
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na usługi, z uwzględnieniem zamówień finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
Public Affairs – czyli jak prezentować firmę w relacjach z władzami i ośrodkami opiniotwórczymi?
Public relations
Public Relations/Media Relations w instytucji publicznej i samorządzie
Płace od A do Z – szkolenie dla zaawansowanych
Redagowanie pism w postępowaniu administracyjnym – warsztaty praktyczne
Rekrutacja i selekcja pracowników
Rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach z perspektywy polskiego biznesu
Skuteczna promocja w Internecie
Skuteczny windykator
Sporządzanie pism procesowych do sądów i urzędów
Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty na tle egzekucji administracyjnej opłaty śmieciowej
Świadczenia rodzinne
System Informacji Oświatowej
Szkolenie AdWords
Techniki aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz pisania CV
Tele-windykacja- skuteczne odzyskiwanie należności za pomocą telefonu
Trening kompetencji w zakresie gender dla pracownic/ków socjalnych
Tworzenie serwisów internetowych
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
Umowa o zakazie konkurencji
Warunki Kontraktowe FIDIC
Współpraca z agencją reklamową
Wzorowy dziekanat- czyli jak prowadzić i archiwizować dokumentację studenta
Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków
Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań edukacyjnych
Zamówienia publiczne w praktyce dla zamawiających
Zapewnienie bezpieczeństwa elektronicznej dokumentacji medycznej i ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem wybranych zagadnień europejskiego rozporządzenia ochrony danych osobowych (RODO)
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zatrudnianie pracowników tymczasowych
Zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
Zmiany w KPA oraz procedura rozstrzygania skarg i wniosków
Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty
KONTAKT