Szkolenia z negocjacji

Administracja w nieruchomościach
Aktywna sprzedaż w codziennej praktyce dla nie sprzedawców
Analiza transakcyjna w komunikacji i zarządzaniu
Aspekty podejmowania kontaktów handlowych z krajami GCC
Aspekty prawne zakładania organizacji pozarządowych
Asystenci rodziny
ATL, BTL – skuteczne planowanie działań reklamowych
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów -poziom zaawansowany–projekty EFRR
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów –poziom zaawansowany–projekty EFS
Autoprezentacja
Bezpieczne informacje - źródłem sukcesu
Brainstorming i techniki efektywnego prowadzenia spotkań
CRM dla handlowca
Część oświatowa subwencji ogólnej jako część dochodu jednostki samorządu terytorialnego
Dokumentacja cen transferowych w podmiotach powiązanych
Efektywna i skuteczna sprzedaż terminali płatniczych
Egzekucja – jak skutecznie i niedrogo przeprowadzić postępowanie egzekucyjne
Elektroniczne wnoszenie spraw
Etykieta w biznesie
Jak radzić sobie ze stresem
Klient w urzędzie - doskonałe relacje interpersonalne - doskonała obsługa klienta
Kodeks postępowania administracyjnego oraz budowanie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych w kontaktach z klientami urzędu
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian oraz ustawa o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
Komunikacja interpersonalna z osobami w starszym wieku – warsztaty praktyczne
Komunikacja interpersonalna – progi i bariery
Kontrola drogowa w świetle zmian Prawa o Ruchu Drogowym oraz innych ustaw
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Kreatywne rozwiązywanie problemów - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE
Kwalifikowalność wydatków ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności i zamówień publicznych w projektach EFRR / EFS
Legislacja samorządowa - przygotowywanie uchwał pod względem formalnym i merytorycznym
Marketing i PR w Internecie
Marketing partyzancki, czyli jak małym kosztem ”wedrzeć” się w umysł klienta
Marketing w pigułce
Mediacja – jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporu
Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i reguły handlowe
Negocjacje zakupowe
Neuromarketing spotów TV oraz umiejętności handlowe
Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich
NLP w biznesie
NLP – wprowadzenie do wybranych zagadnień
Obowiązek alimentacyjny
Obsługa interesantów - dla pracowników sądu, BOI, sekretariatów wydziałów
Obsługa oprogramowania
Ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Perswazja - jak obronić się przed manipulacją
Planowanie przestrzenne
Pokaż język konkurencji – profesjonalne warsztaty copywritingu
Polityka bezpieczeństwa informacji w szkołach i placówkach oświatowych po nowelizacji (SIO) ustawy o systemie informacji oświatowej
Postępowanie administracyjne w JST
Praca z trudnym interesantem
Praktyczna analiza finansowa i zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i VBA
Praktyczne aspekty ogólnego postępowania administracyjnego
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane i poszerzone
Prawo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego
Prawo pracy z uwzględnieniem czasu pracy dla JST
Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców
Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Prawo zobowiązań
Problematyka stosowania przepisów tzw. „specustawy drogowej”
Profesjonalna asystentka i sekretarka
Profesjonalna obsługa klienta
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Przedsiębiorczość od A do Z.
Przedstawiciel handlowy - jak osiągnąć sukces w kontakcie z klientem?
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na usługi, z uwzględnieniem zamówień finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
Public relations
Reklama
Rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach z perspektywy polskiego biznesu
Senior to też klient
Skuteczna sprzedaż z elementami telemarketingu - warsztaty praktyczne
Skuteczna windykacja wierzytelności
Skuteczne negocjacje
Skuteczny handlowiec - Wykorzystanie komunikacji niewerbalnej podczas rozmowy handlowej
Skuteczny samorządowiec
Skuteczny windykator
Social Media
Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty na tle egzekucji administracyjnej opłaty śmieciowej
Szkolenie produktowe
Sztuka autoprezentacji dla handlowców
Sztuka efektywnej sprzedaży
Techniki emisji głosu
Tekst w sieci - szkolenie z zakresu pisania treści na użytek Internetu
Trening kompetencji w zakresie gender dla pracownic/ków socjalnych
Trening umiejętności z wykorzystaniem technik sprzedaży w praktyce
Warunki Kontraktowe FIDIC
Web marketing – profesjonalne warsztaty SEO Copywriting
Wejść na złotą ścieżkę - czyli warsztat dramowy rozwijający asertywność
Windykacja wierzytelności powstałych z tytułu wynajmu lokali komercyjnych
Wywieranie wpływu w negocjacjach handlowych
Wzorowy dziekanat- czyli jak prowadzić i archiwizować dokumentację studenta
Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
Zarządzanie inteligencją emocjonalną
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
Zarządzanie projektami- warsztaty
Zarządzanie reklamą
Zarządzanie sytuacją kryzysową
Zatrudnianie pracowników tymczasowych
Zdobywanie i utrzymywanie kontaktów
Zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
Zmiany w KPA oraz procedura rozstrzygania skarg i wniosków
Żyj w zgodzie z sobą i innymi - warsztat asertywności
KONTAKT