Szkolenia finansowe

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji.
Administracja w nieruchomościach
Analiza danych marketingowych z IBM SPSS Statistics
Analiza danych z IBM SPSS Statistics (opcjonalnie z Mini Tabem lub Excelem)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Analiza i zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych
Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli wraz z prezentacją odpowiednich narzędzi
Arkusz kalkulacyjny w praktyce finansowej
Aspekty prawne zakładania organizacji pozarządowych
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów -poziom zaawansowany–projekty EFRR
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów –poziom zaawansowany–projekty EFS
Badanie powiązań między podmiotami prawa handlowego i cywilnego
Biznes i finanse w MS Excel
Biznes Plan jako narzędzie efektywnego pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej
Controlling finansowy
Część oświatowa subwencji ogólnej jako część dochodu jednostki samorządu terytorialnego
Delegacje krajowe i zagraniczne – najnowsze zmiany w rozliczaniu podróży służbowych
Dlaczego tracimy pieniądze – czyli co powinniśmy wiedzieć zanim staniemy się bogaci
Dokumentacja cen transferowych w podmiotach powiązanych
Faktury VAT – kompendium wiedzy o fakturowaniu
Finanse dla niefinansistów
Fundusze Sołeckie w praktyce
Fundusze Unijne w Perspektywie 2014-2020 – możliwości pozyskania środków, rodzaje finansowanych działań
Inwentaryzacja środków trwałych według wymagań ustawy o rachunkowości
Inwentaryzacja w Straży Miejskiej – aspekty praktyczne
Kontrola zarządcza
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
Kontrola zarządcza w praktyce szkoły
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Kontrola zarządcza-szanse i bariery
Kwalifikowalność wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020
Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE
Kwalifikowalność wydatków ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności i zamówień publicznych w projektach EFRR / EFS
Kwalifikowalność, konkurencyjne ponoszenie wydatków i kontrola w projektach PO WER realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy
Leasing jako narzędzie finansowania środków trwałych w przedsiębiorstwie
Logika projektowa – od pomysłu do projektu
Luka finansowa w projektach RPO
Media rodzaje, dostawa, opomiarowanie, rozliczanie
Metodyka kontroli w administracji publicznej – doskonalenie warsztatu kontrolera.
Microsoft Excel – poziom podstawowy
Miejsce i rola rady gminy oraz radnego we wspólnocie samorządowej
Miejsce i rola rady powiatu oraz radnego w samorządzie powiatowym
Najważniejsze funkcje systemu SAP
Naruszenia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i umowy w sprawie zamówień publicznych
Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków w projektach unijnych. Korekty finansowe i zwrot środków
Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich
Nowe uprawnienia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w zakresie ustalania należności z tytułu opłaty śmieciowej i jej windykacji na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji
Nowelizacja Ustawy Prawo Oświatowe i Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w kontekście rozliczania i realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych
Obsługa Rady Gminy/Powiatu
Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
Optymalne i skuteczne metody pracy z arkuszem kalkulacyjnym
Organy stanowiące i wykonawcze w zarządzaniu gminą - Rola Rady, Radnego, Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta
Planowanie zamówień publicznych
Podatek VAT – nowelizacja przepisów
Podróze służbowe- zasady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych
Praktyczna analiza finansowa i zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i VBA
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i w ustalaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego
Praktyczne warsztaty z metod obliczeniowych w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i w ustalaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie podstawowe
Prawo pracy na liście płac
Prawo pracy z uwzględnieniem czasu pracy dla JST
Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców
Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Problematyka stosowania przepisów tzw. „specustawy drogowej”
Procedura weryfikacji dostępu do bazy danych SIO
Prowadzenie i finansowanie działalności gospodarczej (rolnicza, hodowlana, rybacka itp.) z uwzględnieniem ochrony przyrody
Przedawnienie zobowiązań podatkowych na gruncie ustawy o zobowiązaniach podatkowych i Ordynacji podatkowej
Przedsiębiorczość od A do Z.
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
Przestępstwa gospodarcze
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na usługi, z uwzględnieniem zamówień finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
Płace od A do Z - naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń
Płace od A do Z – szkolenie dla zaawansowanych
Rachunki bankowe w praktyce
Regulamin Pracy oraz Regulamin Wynagrodzeń i Premiowania jako podstawowe narzędzie polityki kadrowej
Rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach wątpliwych
Scoring kredytowy
Skuteczna windykacja wierzytelności
Skuteczne negocjacje
Skuteczny windykator
Specjalista ds. kadr i płac
Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty na tle egzekucji administracyjnej opłaty śmieciowej
Strategiczne zarządzanie płynnością finansową
Studium wykonalności - analiza finansowa i ekonomiczna
Świadczenia rodzinne
Tajemnica bankowa- aspekty praktyczne
Tworzenie biznesplanu
Umowy bezosobowe w działalności gospodarczej - regulacje prawne dot. umów zlecenia, o dzieło i innych
VAT polsko - unijny
Warunki Kontraktowe FIDIC
Weryfikacja wniosków o płatność przez pracowników IP pod względem pogłębionej analizy poniesionych wydatków zgodnie z metodyką doboru próby dokumentów określonej w Rocznym Planie Kontroli w perspektywie finansowej 2014-2020
Windykacja handlowa – Czyli Jak skutecznie rozmawiać z dłużnikiem odzyskiwanie należności za pośrednictwem elektronicznego postępowania upominawczego
Windykacja wierzytelności powstałych z tytułu wynajmu lokali komercyjnych
Współpraca partnerska na rzecz społeczności lokalnych
Wycena nieruchomości i weryfikacja operatów szacunkowych
Wycena nieruchomości – metody oraz podstawy tworzenia i analizy operatów szacunkowych
Zaawansowane praktyczne zastosowania tabel przestawnych w kompleksowej analizie danych
Zabezpieczanie i windykacja roszczeń pieniężnych
Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków
Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań edukacyjnych
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz satysfakcjonująca współpraca z organizacjami związkowymi lub przedstawicielem załogi
Zamówienia publiczne w praktyce dla zamawiających
Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych ze szczególnym uwzględnieniem korupcji i konfliktu interesów
Zarządzanie czasem dla pracowników działu księgowości
Zarządzanie projektami- warsztaty
Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych
Zarządzanie ryzykiem w placówkach oświatowych
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Zasady równości szans ze względu na płeć w przedsiębiorstwie i na rynku pracy
Zasady rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Polityki Spójności
Zdrowie publiczne- finansowanie i sprawozdawczość w świetle nowej ustawy
Zmiany w podatkach
Zmiany w systemie podatkowym

Szkolenia finansowe - dlaczego warto z nich korzystać?

Umiejętne zarządzanie własnymi finansami, ale nie tylko, z całą pewnością jest bardzo potrzebną kwestią. To dlatego powstaje coraz więcej szkoleń i dedykowanych kursów, które mają tego uczyć w prosty i przystępny sposób, tak aby nie tylko osoba, która działa w branży finansowej, była w stanie wszystko zrozumieć. Szkolenia finansowe dedykowane są, zarówno specjalistom w swoich branżach dotyczących finansów, jak i osobom, które dopiero stawiają w tej dziedzinie pierwsze kroki. Dodatkowo należy pamiętać też o tym, że takie szkolenia dotyczą przeróżnych zagadnień, co sprawia, że każdy dobierze dla siebie takie, które najbardziej go interesuje lub najbardziej jest mu potrzebne.

Kursy finansowe - cały przekrój

Na naszej stronie internetowej dostępna jest cała lista kursów z zakresu finansów, podatków, rachunkowości czy negocjacji. Jak więc widać, nasze kursy finansowe nie dotyczą tylko stricte jednego zagadnienia. Coś interesującego dla siebie znajdą, zarówno finansiści, księgowi, jak i osoby, które do tej pory nie miały styczności z tymi zagadnieniami. Nigdy jednak nie jest za późno na naukę, a kursy prowadzone są w taki sposób, aby były przejrzyste i zrozumiałe dla każdego, kto po prostu chce poszerzać swoją wiedzę o zupełnie nowe zagadnienia.

Kursy finansowe online - można uczyć się, gdzie tylko ma się na to ochotę

Dzięki temu, że wszystkie nasze kursy prowadzone są online, można uczyć się dosłownie z dowolnego miejsca na świecie i w dogodnym dla siebie czasie. Coraz więcej szkoleń przechodzi właśnie do internetu, ponieważ taka komunikacja jest o wiele wygodniejsza dla uczestników danego kursu. Kursy finansowe online to doskonała propozycja dla każdego, kto chce się kształcić, ale na własnych, dopasowanych do siebie zasadach. Kursy online sprawiają, że w ten sposób rozwijać mogą się, zarówno studenci, jak i osoby pracujące na etacie. Dostęp do kursu i materiałów jest znacznie ułatwiony, co także umożliwia stałą naukę na własnych zasadach.

Szkolenia z finansów - jakie przykładowe kursy posiadamy w naszej ofercie?

Aby jeszcze bardziej Państwa zaciekawić i przekonać do wyboru szkolenia z finansów, przedstawiamy kilka przykładowych kursów, które znajdują się w naszej ofercie. Są to między innymi prawo pracy, przydatne w każdym aspekcie pracy w finansach i rachunkowości, nowe przepisy dotyczące podatku VAT, szkolenia z Excela czy prawidłowego wystawiania faktur. Każde nasze szkolenie to doskonałe kompendium niezbędnej wiedzy.

KONTAKT