Szkolenia prawne

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji.
ABI w placówkach oświatowych i szkołach
Administracja w nieruchomościach
Aktywizacja klientów indywidualnych w ramach Indywidualnych Planów Działań. Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Archiwizacja dokumentacji z uwzględnieniem archiwizacji dokumentacji z projektów unijnych
Archiwum zakładowe - nowe zasady obiegu, archiwizacji i przetwarzania danych w dokumentacji kadrowej w świetle rozporządzenia RODO i nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
Archiwum, kancelaria i sekretariat w jednostkach oświatowych
Archiwum, kancelaria i sekretariat w Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej
Aspekty podejmowania kontaktów handlowych z krajami GCC
Aspekty prawne zakładania organizacji pozarządowych
Asystenci rodziny
ATL, BTL – skuteczne planowanie działań reklamowych
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów -poziom zaawansowany–projekty EFRR
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów –poziom zaawansowany–projekty EFS
Badanie powiązań między podmiotami prawa handlowego i cywilnego
Bezpieczne informacje - źródłem sukcesu
BHP - Prawo Pracy Ochrona przeciwpożarowa
Część oświatowa subwencji ogólnej jako część dochodu jednostki samorządu terytorialnego
Delegacje krajowe i zagraniczne – najnowsze zmiany w rozliczaniu podróży służbowych
Dialog i partnerstwo warunkiem rozwoju - współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi
Dokumentacja cen transferowych w podmiotach powiązanych
Egzekucja – jak skutecznie i niedrogo przeprowadzić postępowanie egzekucyjne
Elastyczna organizacja czasu pracy – w świetle nowelizacji Kodeksu Pracy
Elektroniczne księgi wieczyste
Elektroniczne wnoszenie spraw
Elektroniczne załatwianie spraw
Faktury VAT – kompendium wiedzy o fakturowaniu
Fundusze Sołeckie w praktyce
Gender mainstreaming w administracji publicznej i samorządowej
Inwentaryzacja w Straży Miejskiej – aspekty praktyczne
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
Kodeks postępowania administracyjnego oraz budowanie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych w kontaktach z klientami urzędu
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian oraz ustawa o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
Kompendium wiedzy prawnej pracownika samorządowego
Kompendium wiedzy prawnej radnego
Kontrinwigilacja i kontrobserwacja w działaniach ochronnych VIP
Kontrola drogowa w świetle zmian Prawa o Ruchu Drogowym oraz innych ustaw
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE
Legislacja samorządowa - przygotowywanie uchwał pod względem formalnym i merytorycznym
Mediacja – jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporu
Miejsce i rola rady gminy oraz radnego we wspólnocie samorządowej
Miejsce i rola rady powiatu oraz radnego w samorządzie powiatowym
Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich
Nowa Instrukcja Kancelaryjna
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
Nowa Instrukcja Kancelaryjna i nowe zasady archiwizacji dokumentacji
Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych – nowe wyzwania dla urzędów
Nowe obowiązki placówek oświatowych jako administratorów danych osobowych z uwzględnieniem przepisów ogólnego rozporządzenia UE czyli jak zapewnić bezpieczeństwo danych, opracować dokumentację oraz pełnić funkcję inspektora ochrony danych
Nowe uprawnienia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w zakresie ustalania należności z tytułu opłaty śmieciowej i jej windykacji na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji
Nowelizacja KPA - 2017
Obowiązek alimentacyjny
Obsługa Rady Gminy/Powiatu
Ochrona danych osobowych w podmiotach prawa oświatowego
Ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Opisy i wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej
Organy stanowiące i wykonawcze w zarządzaniu gminą - Rola Rady, Radnego, Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta
Planowanie przestrzenne
Podatek VAT – nowelizacja przepisów
Polityka bezpieczeństwa informacji w szkołach i placówkach oświatowych po nowelizacji (SIO) ustawy o systemie informacji oświatowej
Postępowanie administracyjne i egzekucja administracyjna – rozwiązania prawne w dobie pandemii SARS CoVID-19
Postępowanie administracyjne w JST
Postępowanie administracyjne w pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Postępowanie administracyjne w praktyce pomocy społecznej
Praca z trudnym interesantem
Praktyczna analiza finansowa i zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i VBA
Praktyczne aspekty ogólnego postępowania administracyjnego
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
Praktyczne warsztaty z metod obliczeniowych w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i w ustalaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego
Prawne aspekty procesu zawierania umów cywilnych
Prawne aspekty reklamacji - z uwzględnieniem zmian w prawie
Prawne aspekty zawierania umów w obrocie gospodarczym
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Prawo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego
Prawo pracy w praktyce - czas pracy i okresy nieświadczenia pracy
Prawo pracy z uwzględnieniem czasu pracy dla JST
Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców
Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Problematyka stosowania przepisów tzw. „specustawy drogowej”
Procedura weryfikacji dostępu do bazy danych SIO
Profilowanie klientów Powiatowego Urzędu Pracy
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Przedsiębiorczość od A do Z.
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
Przestępstwa gospodarcze
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na usługi, z uwzględnieniem zamówień finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
Public relations
Płace od A do Z – szkolenie dla zaawansowanych
Redagowanie pism w postępowaniu administracyjnym – warsztaty praktyczne
Rekrutacja i selekcja pracowników
Rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach z perspektywy polskiego biznesu
Skuteczna windykacja wierzytelności
Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty na tle egzekucji administracyjnej opłaty śmieciowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Stowarzyszenia, w świetle zmian ustawy – Prawo o stowarzyszeniach
Świadczenia rodzinne
Tele-windykacja- skuteczne odzyskiwanie należności za pomocą telefonu
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
Umowa o zakazie konkurencji
Umowy bezosobowe w działalności gospodarczej - regulacje prawne dot. umów zlecenia, o dzieło i innych
Ustawa prawo wodne oraz ustawa przeciwpowodziowa
Warunki Kontraktowe FIDIC
Windykacja wierzytelności powstałych z tytułu wynajmu lokali komercyjnych
Wycena nieruchomości – metody oraz podstawy tworzenia i analizy operatów szacunkowych
Wzorowy dziekanat- czyli jak prowadzić i archiwizować dokumentację studenta
Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków
Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań edukacyjnych
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz satysfakcjonująca współpraca z organizacjami związkowymi lub przedstawicielem załogi
Zamówienia publiczne w praktyce dla zamawiających
Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych ze szczególnym uwzględnieniem korupcji i konfliktu interesów
Zarządzanie projektami- warsztaty
Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych
Zarządzanie ryzykiem w placówkach oświatowych
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Zarządzanie sytuacją kryzysową
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zasady równości szans ze względu na płeć w przedsiębiorstwie i na rynku pracy
Zatrudnianie pracowników tymczasowych
Zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
Zmiany w KPA oraz procedura rozstrzygania skarg i wniosków
Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty

Szkolenia z zakresu prawa

Ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi. To znane powiedzenie powinno przekonać każdego, że dla własnego dobra lepiej jest zapoznać się z regułami obowiązującymi na danym terenie. I nie mówimy tylko o przepisach regulujących działania konkretnego państwa i jego obywateli. Organizujące życie reguły znajdziemy praktycznie wszędzie - w małym przedsiębiorstwie, wielkiej korporacji, szkole, banku. By bezpiecznie i bezkolizyjnie poruszać się w świecie paragrafów, warto skorzystać z oferty, jaką są szkolenia z zakresu prawa.

Szkolenia prawne dla administracji

Prawo, chodź kojarzone przede wszystkim z wymiarem sprawiedliwości, określa zasady, według których funkcjonują najróżniejsze instytucje. Każda placówka, w której mają miejsce rozliczenia finansowe, zarządzanie zasobem ludzkim, podpisywanie i rozwiązywanie umowy czy prowadzenie dokumentacji, wymaga stosowania się odpowiedzialnej za dane miejsce kadry do odgórnie wyznaczonych przepisów. W związku z tym szkolenia prawne są niezbędnym elementem właściwego przygotowania zespołu do pracy.

Szkolenia z prawa, czyli przepis na nowe czasy

Nie da się ukryć, że tak, jak społeczeństwo idzie naprzód w rozumieniu świata, tak i obowiązujące w nim prawa wymagają dostosowania się do nowych czasów. Nie mówimy tu tylko o kolejnych nowelizacjach ustaw czy powstawaniu nowych aktów prawnych. W wyniku najróżniejszych zdarzeń, których w ostatnich latach doświadczamy, zmienia się również rzeczywistość, w której żyjemy, a wraz z nią regulujące codzienne życie prawo. Dla tych, którzy chcą mieć pewność, że podejmowane przez nich działania są zgodne z przepisami i bezpieczne nie tylko dla nich, ale i osób, wobec których są prowadzone, korzystanie z aktualnie dostępnych programów szkoleniowych, jakimi są szkolenia z prawa, jest nie tylko możliwością, ale wręcz koniecznością. W końcu prawo, jak społeczeństwo, jest tworem żywym, ulegającym wpływom czynników zewnętrznym, a do takich z pewnością zaliczyć można rozwój technologii cyfrowej, czy pandemię z 2020 roku.

Szkolenia z prawa jako ochrona dla zatrudnionych

Oczywiście szkolenia z prawa nie są sposobem na zapewnienie dostępu do wiedzy tylko tym na samej górze piramidy społecznej, finansowej, czy administracyjnej. Każdy, kto żyje w społeczeństwie, funkcjonuje w firmowym zespole czy pracuje na swój własny rachunek, sprzedając wykonane przez siebie dzieła, ma możliwość zapoznania się nie tylko z obowiązującymi go ograniczeniami, ale też przysługującym mu szeregiem praw.

KONTAKT