Szkolenia dla sektoru publicznego

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji.
ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy
ABI w placówkach oświatowych i szkołach
Administracja w nieruchomościach
Akademia Public Relations - Media Relations
Aktywizacja klientów indywidualnych w ramach Indywidualnych Planów Działań. Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
Analiza danych marketingowych z IBM SPSS Statistics
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Analiza i zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych
Analiza transakcyjna w komunikacji i zarządzaniu
Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli wraz z prezentacją odpowiednich narzędzi
Archiwizacja dokumentacji z uwzględnieniem archiwizacji dokumentacji z projektów unijnych
Archiwum zakładowe - nowe zasady obiegu, archiwizacji i przetwarzania danych w dokumentacji kadrowej w świetle rozporządzenia RODO i nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
Archiwum, kancelaria i sekretariat w jednostkach oświatowych
Archiwum, kancelaria i sekretariat w Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej
Arkusz kalkulacyjny w praktyce finansowej
Aspekty podejmowania kontaktów handlowych z krajami GCC
Aspekty prawne zakładania organizacji pozarządowych
ATL, BTL – skuteczne planowanie działań reklamowych
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów -poziom zaawansowany–projekty EFRR
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów –poziom zaawansowany–projekty EFS
Badanie powiązań między podmiotami prawa handlowego i cywilnego
Biznes Plan jako narzędzie efektywnego pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej
Część oświatowa subwencji ogólnej jako część dochodu jednostki samorządu terytorialnego
Decyzje ustalające należności publicznoprawne na rzecz Powiatowego Lekarza Weterynarii w praktyce organów I i II instancji i ich egzekucja
Dialog i partnerstwo warunkiem rozwoju - współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi
Dokumentacja cen transferowych w podmiotach powiązanych
Egzekucja – jak skutecznie i niedrogo przeprowadzić postępowanie egzekucyjne
Elastyczna organizacja czasu pracy – w świetle nowelizacji Kodeksu Pracy
Elektroniczne księgi wieczyste
Elektroniczne wnoszenie spraw
Elektroniczne załatwianie spraw
Faktury VAT – kompendium wiedzy o fakturowaniu
Fundusze Sołeckie w praktyce
Gender mainstreaming w administracji publicznej i samorządowej
Instytucje procesowego prawa administracyjnego na gruncie uregulowań zawartych w KPA w praktyce placówek oświaty
Inwentaryzacja w Straży Miejskiej – aspekty praktyczne
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
Klasyfikacja gleboznawcza gruntówi ochrona gruntów rolnych i leśnych
Klient w urzędzie - doskonałe relacje interpersonalne - doskonała obsługa klienta
Kontrola drogowa w świetle zmian Prawa o Ruchu Drogowym oraz innych ustaw
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
KPA – Prowadzenie postępowań administracyjnych w WUP
Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE
Marketing i obsługa klienta w placówce medczynej
Mediacja – jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporu
Metodologia przygotowywania opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej
Metryka sprawy, jako obligatoryjny element akt sprawy
Miejsce i rola rady gminy oraz radnego we wspólnocie samorządowej
Miejsce i rola rady powiatu oraz radnego w samorządzie powiatowym
Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich
Nowa Instrukcja Kancelaryjna
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
Nowa Instrukcja Kancelaryjna i nowe zasady archiwizacji dokumentacji
Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych – nowe wyzwania dla urzędów
Nowe obowiązki placówek oświatowych jako administratorów danych osobowych z uwzględnieniem przepisów ogólnego rozporządzenia UE czyli jak zapewnić bezpieczeństwo danych, opracować dokumentację oraz pełnić funkcję inspektora ochrony danych
Nowe uprawnienia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w zakresie ustalania należności z tytułu opłaty śmieciowej i jej windykacji na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji
Nowelizacja KPA - 2017
Nowoczesna gospodarka odpadami
Nowoczesne metody w pracy socjalnej. Praca socjalna wobec katastrof i klęsk żywiołowych
Obowiązek alimentacyjny
Obsługa interesantów - dla pracowników sądu, BOI, sekretariatów wydziałów
Obsługa Rady Gminy/Powiatu
Ochrona danych osobowych w podmiotach prawa oświatowego
Ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Organy stanowiące i wykonawcze w zarządzaniu gminą - Rola Rady, Radnego, Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta
Planowanie przestrzenne
Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie
Polityka bezpieczeństwa informacji w szkołach i placówkach oświatowych po nowelizacji (SIO) ustawy o systemie informacji oświatowej
Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej – szkolenia niezbędnym elementem polityki motywacyjnej
Praca z trudnym interesantem
Praktyczna analiza finansowa i zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i VBA
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
Praktyczne aspekty postępowania egzekucyjnego w administracji
Praktyczne stosowanie najtrudniejszych środków egzekucji administracyjnej
Praktyczne warsztaty z metod obliczeniowych w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i w ustalaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Prawo pracy w praktyce - czas pracy i okresy nieświadczenia pracy
Prawo pracy z uwzględnieniem czasu pracy dla JST
Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców
Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Problematyka stosowania przepisów tzw. „specustawy drogowej”
Procedura weryfikacji dostępu do bazy danych SIO
Profilowanie klientów Powiatowego Urzędu Pracy
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
Przestępstwa gospodarcze
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na usługi, z uwzględnieniem zamówień finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
Psychologia relacji z pacjentem
Public relations
Public Relations/Media Relations w instytucji publicznej i samorządzie
Płace od A do Z – szkolenie dla zaawansowanych
Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza podczas przemieszczania się i stacjonowania na terenie wojsk NATO
Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym
Redagowanie pism w postępowaniu administracyjnym – warsztaty praktyczne
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach
Rekrutacja i selekcja pracowników
Rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach z perspektywy polskiego biznesu
Skuteczna windykacja wierzytelności
Skuteczny samorządowiec
Social Media
Sporządzanie pism procesowych do sądów i urzędów
Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty na tle egzekucji administracyjnej opłaty śmieciowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Świadczenia rodzinne
Sztuka prezentacji i budowania profesjonalnego wizerunku
Tele-windykacja- skuteczne odzyskiwanie należności za pomocą telefonu
Trudny klient w branży medycznej
Tworzenie procedur
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
Umowa o zakazie konkurencji
Warunki Kontraktowe FIDIC
Wykorzystanie możliwości ePUAP – elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
Wzorowy dziekanat- czyli jak prowadzić i archiwizować dokumentację studenta
Właściwe konstruowanie i dobór prób badawczych w ramach ewaluacji oraz stosowanie metod analizy i oceny danych
Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków
Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań edukacyjnych
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz satysfakcjonująca współpraca z organizacjami związkowymi lub przedstawicielem załogi
Zamówienia publiczne w praktyce dla zamawiających
Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych ze szczególnym uwzględnieniem korupcji i konfliktu interesów
Zarządzanie inteligencją emocjonalną
Zarządzanie projektami- warsztaty
Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych
Zarządzanie ryzykiem w placówkach oświatowych
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zatrudnianie pracowników tymczasowych
Zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
Zmiany w systemie podatkowym
Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty
KONTAKT