Szkolenia menedżerskie

ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy
Akademia Public Relations - Media Relations
Analiza danych marketingowych z IBM SPSS Statistics
Analiza danych z IBM SPSS Statistics (opcjonalnie z Mini Tabem lub Excelem)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Analiza transakcyjna w komunikacji i zarządzaniu
ATL, BTL – skuteczne planowanie działań reklamowych
Autoprezentacja
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Autoprezentacja w kierowaniu biurem - Kreowanie autoprezentacji własnej, biura i szefa
Bezpieczne informacje - źródłem sukcesu
Biznes i finanse w MS Excel
Brainstorming i techniki efektywnego prowadzenia spotkań
Budowanie zaufania, współpracy i długofalowych relacji w zespołach
Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
Budowanie zespołu, efektywna współpraca i komunikacja w zespole
Coaching
CRM dla kadry zarządzającej
Cybernetyka przywództwa
Część oświatowa subwencji ogólnej jako część dochodu jednostki samorządu terytorialnego
Dialog i partnerstwo warunkiem rozwoju - współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi
Dokumentacja cen transferowych w podmiotach powiązanych
Dziennikarstwo internetowe
E-mail marketing
Elektroniczne załatwianie spraw
Emisja głosu – techniki wokalne dla osób intensywnie wykorzystujących głos w pracy zawodowej
Etykieta w biznesie
Faktury VAT – kompendium wiedzy o fakturowaniu
Finanse dla niefinansistów
Fundusze Sołeckie w praktyce
Gender mainstreaming w administracji publicznej i samorządowej
Jak radzić sobie ze stresem
Kodeks postępowania administracyjnego oraz budowanie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych w kontaktach z klientami urzędu
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian oraz ustawa o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
Komunikacja biznesowa w języku angielskim
Komunikacja i techniki wywierania wpływu
Komunikacja interpersonalna z osobami w starszym wieku – warsztaty praktyczne
Komunikacja interpersonalna – progi i bariery
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Lean Manufacturing
Lean office – biuro doskonałe
Legislacja samorządowa - przygotowywanie uchwał pod względem formalnym i merytorycznym
Lojalność pracownicza czyli jak zatrzymać najlepszych w firmie
Marketing i PR w Internecie
Marketing partyzancki, czyli jak małym kosztem ”wedrzeć” się w umysł klienta
Marketing w pigułce
Mediacja – jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporu
Menadżer w obliczu konfliktu i trudnych sytuacji
Metodologia przygotowywania opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej
Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i reguły handlowe
Miejsce i rola rady powiatu oraz radnego w samorządzie powiatowym
Mind Mapping
Mowa ciała i komunikacja niewerbalna pracowników i managerów urzędu - Szkolenie specjalistyczne
MS Project w zarządzaniu projektami
Narzędzia budowania autorytetu szefa
Negocjacje zaawansowane w warsztacie doradcy klienta
Neuromarketing spotów TV oraz umiejętności handlowe
Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich
NLP w biznesie
Nowa Instrukcja Kancelaryjna
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
Nowa Instrukcja Kancelaryjna i nowe zasady archiwizacji dokumentacji
Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych – nowe wyzwania dla urzędów
Nowe obowiązki placówek oświatowych jako administratorów danych osobowych z uwzględnieniem przepisów ogólnego rozporządzenia UE czyli jak zapewnić bezpieczeństwo danych, opracować dokumentację oraz pełnić funkcję inspektora ochrony danych
Obrót magazynowy w przedsiębiorstwie
Obsługa oprogramowania
Obsługa Rady Gminy/Powiatu
Ochrona danych osobowych w podmiotach prawa oświatowego
Ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Od motywacji zewnętrznej do motywacji wewnętrznej
Odpowiedzialność społeczna biznesu jako element kształtowania wizerunku firmy i przewagi konkurencyjnej na rynku
Organy stanowiące i wykonawcze w zarządzaniu gminą - Rola Rady, Radnego, Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta
Perswazja - jak obronić się przed manipulacją
Planowanie mediów
Planowanie przestrzenne
Pokaż język konkurencji – profesjonalne warsztaty copywritingu
Polityka bezpieczeństwa informacji w szkołach i placówkach oświatowych po nowelizacji (SIO) ustawy o systemie informacji oświatowej
Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej – szkolenia niezbędnym elementem polityki motywacyjnej
Pomiar efektywności działań promocyjnych i reklamowych
Postępowanie administracyjne w JST
Pozycjonowanie SEO + program do pozycjonowania
Praca z trudnym interesantem
Praktyczne aspekty ogólnego postępowania administracyjnego
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
Prawne aspekty reklamacji - z uwzględnieniem zmian w prawie
Prawne aspekty zawierania umów w obrocie gospodarczym
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Prawo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego
Prawo pracy dla menedżerów
Prawo pracy na liście płac
Prawo prasowe
Prawo zamówień publicznych
Prawo zobowiązań
Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne
Procedura weryfikacji dostępu do bazy danych SIO
Programy trenerskie: Train the trainer
Projektowanie i wykorzystywanie modeli kompetencyjnych w ZZL
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Przedsiębiorczość od A do Z.
Przedstawiciel handlowy - jak osiągnąć sukces w kontakcie z klientem?
Przygotowanie do wdrażania Systemów Zarządzania Jakością wg norm ISO 9000
Public Affairs – czyli jak prezentować firmę w relacjach z władzami i ośrodkami opiniotwórczymi?
Public relations
Public Relations/Media Relations w instytucji publicznej i samorządzie
Redagowanie pism w postępowaniu administracyjnym – warsztaty praktyczne
Reklama
Rekrutacja i selekcja pracowników
Rozmowa kwalifikacyjna – sekrety rekrutujących
Rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach z perspektywy polskiego biznesu
Senior to też klient
Skuteczna promocja w Internecie
Skuteczne motywowanie pracowników
Skuteczne negocjacje
Skuteczne pokonywanie obiekcji i zamykanie sprzedaży
Social Media
SPC - czyli jakość pod kontrolą (opcjonalnie z Mini Tabem lub Excelem)
Sporządzanie pism procesowych do sądów i urzędów
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sprzedaż perswazyjna, czyli jak skutecznie przekonywać klienta - poziom podstawowy
Strategiczne zarządzanie płynnością finansową
Systemy oceny pracowników
Szkolenie AdWords
Szkolenie dla użytkowników aplikacji WOPZ
Szkolenie produktowe
Sztuka autoprezentacji dla handlowców
Sztuka efektywnej sprzedaży
Sztuka prezentacji i budowania profesjonalnego wizerunku
Tajniki skutecznego ofertowania - Pozyskaj klienta kompetencjami i dopasowaniem propozycji
Team management training
Techniki emisji głosu
Techniki i strategie skutecznej perswazji i wywierania wpływu
Tekst w sieci - szkolenie z zakresu pisania treści na użytek Internetu
Tele-windykacja- skuteczne odzyskiwanie należności za pomocą telefonu
Trening kompetencji menedżerskich
Trudne rozmowy z pracownikami
Tworzenie biznesplanu
Tworzenie procedur
Tworzenie serwisów internetowych
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
Umowa o zakazie konkurencji
Umowy bezosobowe w działalności gospodarczej - regulacje prawne dot. umów zlecenia, o dzieło i innych
Urlopy pracownicze
Warunki Kontraktowe FIDIC
Web marketing – profesjonalne warsztaty SEO Copywriting
Wejść na złotą ścieżkę - czyli warsztat dramowy rozwijający asertywność
Wizerunek członka załogi
Współpraca z agencją reklamową
Wymiar czasu pracy w instytucjach kultury
Wypalenie zawodowe- objawy, zagrożenia i profilaktyka
Wystąpienia publiczne
Wystąpienia publiczne i prezentacja biznesowa w PPT
Zaawansowane praktyczne zastosowania tabel przestawnych w kompleksowej analizie danych
Zamówienia publiczne w praktyce dla zamawiających
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
Zarządzanie dostosowane do pracownika
Zarządzanie inteligencją emocjonalną
Zarządzanie Kategoriami Zakupowymi i podstawy budowania Strategii Zakupowych
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie personelem
Zarządzanie potencjałem osobistym i zawodowym
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
Zarządzanie projektami- warsztaty
Zarządzanie reklamą
Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych
Zarządzanie ryzykiem w placówkach oświatowych
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Zarządzanie sytuacją kryzysową
Zarządzanie szkoleniami
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie zmianą
Zasady równości szans ze względu na płeć w przedsiębiorstwie i na rynku pracy
Zatrudnianie i wynagradzanie urzędników sądów oraz prokuratury
Zatrudnianie pracowników tymczasowych
Zawodoznawstwo
Zmiany obowiązujące w sprawie dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego
Zmiany w KPA oraz procedura rozstrzygania skarg i wniosków
Zmiany w prawie pracy - podsumowanie najważniejszych zmian w przepisach.
KONTAKT