Szkolenia dla kadry zarządzającej

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji.
ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy
ABI w placówkach oświatowych i szkołach
Administracja w nieruchomościach
Akademia Public Relations - Media Relations
Aktywizacja klientów indywidualnych w ramach Indywidualnych Planów Działań. Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
Analiza danych z IBM SPSS Statistics (opcjonalnie z Mini Tabem lub Excelem)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Analiza i zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych
Analiza transakcyjna w komunikacji i zarządzaniu
Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli wraz z prezentacją odpowiednich narzędzi
Archiwizacja dokumentacji z uwzględnieniem archiwizacji dokumentacji z projektów unijnych
Archiwum zakładowe - nowe zasady obiegu, archiwizacji i przetwarzania danych w dokumentacji kadrowej w świetle rozporządzenia RODO i nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
Archiwum, kancelaria i sekretariat w jednostkach oświatowych
Archiwum, kancelaria i sekretariat w Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej
Aspekty podejmowania kontaktów handlowych z krajami GCC
Aspekty prawne zakładania organizacji pozarządowych
ATL, BTL – skuteczne planowanie działań reklamowych
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów -poziom zaawansowany–projekty EFRR
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów –poziom zaawansowany–projekty EFS
Autoprezentacja
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Autoprezentacja w kierowaniu biurem - Kreowanie autoprezentacji własnej, biura i szefa
Badanie powiązań między podmiotami prawa handlowego i cywilnego
Bezpieczne informacje - źródłem sukcesu
Biznes i finanse w MS Excel
Brainstorming i techniki efektywnego prowadzenia spotkań
Budowanie zaufania, współpracy i długofalowych relacji w zespołach
Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
Coaching
CRM dla kadry zarządzającej
Cybernetyka przywództwa
Część oświatowa subwencji ogólnej jako część dochodu jednostki samorządu terytorialnego
Dialog i partnerstwo warunkiem rozwoju - współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi
Dokumentacja cen transferowych w podmiotach powiązanych
Dziennikarstwo internetowe
E-mail marketing
Elastyczna organizacja czasu pracy – w świetle nowelizacji Kodeksu Pracy
Elektroniczne księgi wieczyste
Elektroniczne wnoszenie spraw
Etykieta w biznesie
Faktury VAT – kompendium wiedzy o fakturowaniu
Finanse dla niefinansistów
Gender mainstreaming w administracji publicznej i samorządowej
Inwentaryzacja w Straży Miejskiej – aspekty praktyczne
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
Jak radzić sobie ze stresem
Kodeks postępowania administracyjnego oraz budowanie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych w kontaktach z klientami urzędu
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian oraz ustawa o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
Komunikacja interpersonalna z osobami w starszym wieku – warsztaty praktyczne
Komunikacja interpersonalna – progi i bariery
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
Kontrola zarządcza w praktyce szkoły
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Kreatywne rozwiązywanie problemów - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
Lean Manufacturing
Legislacja samorządowa - przygotowywanie uchwał pod względem formalnym i merytorycznym
Lojalność pracownicza czyli jak zatrzymać najlepszych w firmie
Marketing i PR w Internecie
Marketing partyzancki, czyli jak małym kosztem ”wedrzeć” się w umysł klienta
Marketing w pigułce
Marketingowy mistrz zaspokajania potrzeb
Mediacja – jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporu
Menadżer w obliczu konfliktu i trudnych sytuacji
Metodologia przygotowywania opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej
Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i reguły handlowe
Miejsce i rola rady gminy oraz radnego we wspólnocie samorządowej
Miejsce i rola rady powiatu oraz radnego w samorządzie powiatowym
Mind Mapping
MS Project w zarządzaniu projektami
Narzędzia budowania autorytetu szefa
Neuromarketing spotów TV oraz umiejętności handlowe
Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich
Nowa Instrukcja Kancelaryjna
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
Nowa Instrukcja Kancelaryjna i nowe zasady archiwizacji dokumentacji
Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych – nowe wyzwania dla urzędów
Nowe obowiązki placówek oświatowych jako administratorów danych osobowych z uwzględnieniem przepisów ogólnego rozporządzenia UE czyli jak zapewnić bezpieczeństwo danych, opracować dokumentację oraz pełnić funkcję inspektora ochrony danych
Nowe uprawnienia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w zakresie ustalania należności z tytułu opłaty śmieciowej i jej windykacji na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji
Obrót magazynowy w przedsiębiorstwie
Obsługa Klienta Urzędu. Warsztaty z kamerą.
Obsługa oprogramowania
Obsługa Rady Gminy/Powiatu
Ocena okresowa pracownika jako podstawowy element ZZL
Ochrona danych osobowych w podmiotach prawa oświatowego
Ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Od motywacji zewnętrznej do motywacji wewnętrznej
Odpowiedzialność społeczna biznesu jako element kształtowania wizerunku firmy i przewagi konkurencyjnej na rynku
Opisy i wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej
Organy stanowiące i wykonawcze w zarządzaniu gminą - Rola Rady, Radnego, Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta
Perswazja - jak obronić się przed manipulacją
Planowanie mediów
Planowanie przestrzenne
Podatek VAT – nowelizacja przepisów
Podstawy savoir vivre’u i protokołu dyplomatycznego dla żołnierzy zawodowych
Pokaż język konkurencji – profesjonalne warsztaty copywritingu
Polityka bezpieczeństwa informacji w szkołach i placówkach oświatowych po nowelizacji (SIO) ustawy o systemie informacji oświatowej
Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej – szkolenia niezbędnym elementem polityki motywacyjnej
Pomiar efektywności działań promocyjnych i reklamowych
Postępowanie administracyjne w JST
Praca z trudnym interesantem
Praktyczna analiza finansowa i zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i VBA
Praktyczne aspekty ogólnego postępowania administracyjnego
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
Prawne aspekty procesu zawierania umów cywilnych
Prawne aspekty reklamacji - z uwzględnieniem zmian w prawie
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Prawo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego
Prawo pracy w praktyce - czas pracy i okresy nieświadczenia pracy
Prawo pracy z uwzględnieniem czasu pracy dla JST
Prawo spółek
Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców
Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Prawo zobowiązań
Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne
Procedura weryfikacji dostępu do bazy danych SIO
Profilowanie klientów Powiatowego Urzędu Pracy
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
Programy trenerskie: Train the trainer
Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
Przestępstwa gospodarcze
Przewidywanie - Analiza regresji we wszystkich odsłonach
Przygotowanie do wdrażania Systemów Zarządzania Jakością wg norm ISO 9000
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na usługi, z uwzględnieniem zamówień finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
Public Affairs – czyli jak prezentować firmę w relacjach z władzami i ośrodkami opiniotwórczymi?
Public Affairs. Budowanie relacji z administracją samorządową od szczebla gminy do sejmiku wojewódzkiego.
Public relations
Public Relations/Media Relations w instytucji publicznej i samorządzie
Realizacja budowlanego procesu inwestycyjnego – problematyka cywilnoprawna z perspektywy generalnego wykonawcy
Redagowanie pism w postępowaniu administracyjnym – warsztaty praktyczne
Regulamin Pracy oraz Regulamin Wynagrodzeń i Premiowania jako podstawowe narzędzie polityki kadrowej
Reklama
Rekrutacja i selekcja pracowników
Rozmowa kwalifikacyjna – sekrety rekrutujących
Rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach z perspektywy polskiego biznesu
Savoir vivre etyka biznesowa i protokół dyplomatyczny
Savoir vivre w biznesie
Savoir vivre w biznesie z elementami wystąpień publicznych oraz kultury języka
Ścieżka wyboru projektów i przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014- 2020
Senior to też klient
Skuteczna promocja w Internecie
Skuteczna windykacja wierzytelności
Skuteczne motywowanie pracowników
Skuteczne negocjacje
Skuteczny samorządowiec
Social Media
SPC - czyli jakość pod kontrolą (opcjonalnie z Mini Tabem lub Excelem)
Sporządzanie pism procesowych do sądów i urzędów
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółki handlowe
Sprzedaż jako proces – założenia ogólne
Strategiczne zarządzanie płynnością finansową
Structogram® Training System
Świadczenia rodzinne
Systemy oceny pracowników
Szkolenie AdWords
Szkolenie dla kadry kierowniczej - prowadzenie prezentacji, narad i zebrań
Szkolenie dla użytkowników aplikacji WOPZ
Szkolenie produktowe
Sztuka autoprezentacji dla handlowców
Sztuka efektywnej sprzedaży
Sztuka prezentacji i budowania profesjonalnego wizerunku
Team management training
Techniki emisji głosu
Techniki i strategie skutecznej perswazji i wywierania wpływu
Tekst w sieci - szkolenie z zakresu pisania treści na użytek Internetu
Trening kompetencji menedżerskich
Trudna sztuka bycia szefem
Trudne rozmowy z pracownikami
Tworzenie biznesplanu
Tworzenie procedur
Tworzenie serwisów internetowych
Ubezpieczanie transakcji handlowych
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
Umowa o zakazie konkurencji
Umowy bezosobowe w działalności gospodarczej - regulacje prawne dot. umów zlecenia, o dzieło i innych
Urlopy pracownicze
Warsztaty Prawnicze dla Przedsiębiorców
Web marketing – profesjonalne warsztaty SEO Copywriting
Wejść na złotą ścieżkę - czyli warsztat dramowy rozwijający asertywność
Windykacja handlowa – Czyli Jak skutecznie rozmawiać z dłużnikiem odzyskiwanie należności za pośrednictwem elektronicznego postępowania upominawczego
Windykacja wierzytelności powstałych z tytułu wynajmu lokali komercyjnych
Wizerunek członka załogi
Współpraca z agencją reklamową
Wymiar czasu pracy w instytucjach kultury
Wystąpienia publiczne
Zaawansowane praktyczne zastosowania tabel przestawnych w kompleksowej analizie danych
Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań edukacyjnych
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz satysfakcjonująca współpraca z organizacjami związkowymi lub przedstawicielem załogi
Zamówienia publiczne w praktyce dla zamawiających
Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych ze szczególnym uwzględnieniem korupcji i konfliktu interesów
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
Zarządzanie dostosowane do pracownika
Zarządzanie inteligencją emocjonalną
Zarządzanie Kategoriami Zakupowymi i podstawy budowania Strategii Zakupowych
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie personelem
Zarządzanie potencjałem osobistym i zawodowym
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
Zarządzanie projektami- warsztaty
Zarządzanie reklamą
Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych
Zarządzanie ryzykiem w placówkach oświatowych
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Zarządzanie sytuacją kryzysową
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie zmianą
Zasady równości szans ze względu na płeć w przedsiębiorstwie i na rynku pracy
Zatrudnianie i wynagradzanie urzędników sądów oraz prokuratury
Zatrudnianie pracowników tymczasowych
Zawodoznawstwo
Zmiany w KPA oraz procedura rozstrzygania skarg i wniosków
Zmiany w prawie pracy - podsumowanie najważniejszych zmian w przepisach.
Zmiany w systemie podatkowym
Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty
KONTAKT