Szkolenia dla kadry zarządzającej

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji.
ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy
ABI w placówkach oświatowych i szkołach
Administracja w nieruchomościach
Akademia Public Relations - Media Relations
Aktywizacja klientów indywidualnych w ramach Indywidualnych Planów Działań. Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
Analiza danych z IBM SPSS Statistics (opcjonalnie z Mini Tabem lub Excelem)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Analiza i zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych
Analiza transakcyjna w komunikacji i zarządzaniu
Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli wraz z prezentacją odpowiednich narzędzi
Archiwizacja dokumentacji z uwzględnieniem archiwizacji dokumentacji z projektów unijnych
Archiwum zakładowe - nowe zasady obiegu, archiwizacji i przetwarzania danych w dokumentacji kadrowej w świetle rozporządzenia RODO i nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
Archiwum, kancelaria i sekretariat w jednostkach oświatowych
Archiwum, kancelaria i sekretariat w Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej
Aspekty podejmowania kontaktów handlowych z krajami GCC
Aspekty prawne zakładania organizacji pozarządowych
ATL, BTL – skuteczne planowanie działań reklamowych
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów -poziom zaawansowany–projekty EFRR
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów –poziom zaawansowany–projekty EFS
Autoprezentacja
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Badanie powiązań między podmiotami prawa handlowego i cywilnego
Bezpieczne informacje - źródłem sukcesu
Biznes i finanse w MS Excel
Brainstorming i techniki efektywnego prowadzenia spotkań
Budowanie zaufania, współpracy i długofalowych relacji w zespołach
Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
Coaching
CRM dla kadry zarządzającej
Cybernetyka przywództwa
Część oświatowa subwencji ogólnej jako część dochodu jednostki samorządu terytorialnego
Dialog i partnerstwo warunkiem rozwoju - współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi
Dokumentacja cen transferowych w podmiotach powiązanych
Dziennikarstwo internetowe
E-mail marketing
Elastyczna organizacja czasu pracy – w świetle nowelizacji Kodeksu Pracy
Elektroniczne księgi wieczyste
Elektroniczne wnoszenie spraw
Etykieta w biznesie
Faktury VAT – kompendium wiedzy o fakturowaniu
Finanse dla niefinansistów
Gender mainstreaming w administracji publicznej i samorządowej
Inwentaryzacja w Straży Miejskiej – aspekty praktyczne
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
Jak radzić sobie ze stresem
Kodeks postępowania administracyjnego oraz budowanie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych w kontaktach z klientami urzędu
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian oraz ustawa o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
Komunikacja interpersonalna z osobami w starszym wieku – warsztaty praktyczne
Komunikacja interpersonalna – progi i bariery
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
Kontrola zarządcza w praktyce szkoły
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Kreatywne rozwiązywanie problemów - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
Lean Manufacturing
Legislacja samorządowa - przygotowywanie uchwał pod względem formalnym i merytorycznym
Lojalność pracownicza czyli jak zatrzymać najlepszych w firmie
Marketing i PR w Internecie
Marketing partyzancki, czyli jak małym kosztem ”wedrzeć” się w umysł klienta
Marketing w pigułce
Marketingowy mistrz zaspokajania potrzeb
Mediacja – jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporu
Menadżer w obliczu konfliktu i trudnych sytuacji
Metodologia przygotowywania opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej
Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i reguły handlowe
Miejsce i rola rady gminy oraz radnego we wspólnocie samorządowej
Miejsce i rola rady powiatu oraz radnego w samorządzie powiatowym
Mind Mapping
MS Project w zarządzaniu projektami
Narzędzia budowania autorytetu szefa
Neuromarketing spotów TV oraz umiejętności handlowe
Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich
Nowa Instrukcja Kancelaryjna
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
Nowa Instrukcja Kancelaryjna i nowe zasady archiwizacji dokumentacji
Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych – nowe wyzwania dla urzędów
Nowe obowiązki placówek oświatowych jako administratorów danych osobowych z uwzględnieniem przepisów ogólnego rozporządzenia UE czyli jak zapewnić bezpieczeństwo danych, opracować dokumentację oraz pełnić funkcję inspektora ochrony danych
Nowe uprawnienia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w zakresie ustalania należności z tytułu opłaty śmieciowej i jej windykacji na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji
Obrót magazynowy w przedsiębiorstwie
Obsługa oprogramowania
Obsługa Rady Gminy/Powiatu
Ocena okresowa pracownika jako podstawowy element ZZL
Ochrona danych osobowych w podmiotach prawa oświatowego
Ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Od motywacji zewnętrznej do motywacji wewnętrznej
Odpowiedzialność społeczna biznesu jako element kształtowania wizerunku firmy i przewagi konkurencyjnej na rynku
Opisy i wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej
Organy stanowiące i wykonawcze w zarządzaniu gminą - Rola Rady, Radnego, Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta
Perswazja - jak obronić się przed manipulacją
Planowanie mediów
Planowanie przestrzenne
Podatek VAT – nowelizacja przepisów
Podstawy savoir vivre’u i protokołu dyplomatycznego dla żołnierzy zawodowych
Pokaż język konkurencji – profesjonalne warsztaty copywritingu
Polityka bezpieczeństwa informacji w szkołach i placówkach oświatowych po nowelizacji (SIO) ustawy o systemie informacji oświatowej
Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej – szkolenia niezbędnym elementem polityki motywacyjnej
Pomiar efektywności działań promocyjnych i reklamowych
Postępowanie administracyjne w JST
Praca z trudnym interesantem
Praktyczna analiza finansowa i zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i VBA
Praktyczne aspekty ogólnego postępowania administracyjnego
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
Prawne aspekty procesu zawierania umów cywilnych
Prawne aspekty reklamacji - z uwzględnieniem zmian w prawie
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Prawo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego
Prawo pracy w praktyce - czas pracy i okresy nieświadczenia pracy
Prawo pracy z uwzględnieniem czasu pracy dla JST
Prawo spółek
Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców
Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Prawo zobowiązań
Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne
Procedura weryfikacji dostępu do bazy danych SIO
Profilowanie klientów Powiatowego Urzędu Pracy
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
Programy trenerskie: Train the trainer
Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
Przestępstwa gospodarcze
Przewidywanie - Analiza regresji we wszystkich odsłonach
Przygotowanie do wdrażania Systemów Zarządzania Jakością wg norm ISO 9000
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na usługi, z uwzględnieniem zamówień finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
Public Affairs – czyli jak prezentować firmę w relacjach z władzami i ośrodkami opiniotwórczymi?
Public Affairs. Budowanie relacji z administracją samorządową od szczebla gminy do sejmiku wojewódzkiego.
Public relations
Public Relations/Media Relations w instytucji publicznej i samorządzie
Realizacja budowlanego procesu inwestycyjnego – problematyka cywilnoprawna z perspektywy generalnego wykonawcy
Redagowanie pism w postępowaniu administracyjnym – warsztaty praktyczne
Regulamin Pracy oraz Regulamin Wynagrodzeń i Premiowania jako podstawowe narzędzie polityki kadrowej
Reklama
Rekrutacja i selekcja pracowników
Rozmowa kwalifikacyjna – sekrety rekrutujących
Rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach z perspektywy polskiego biznesu
Savoir vivre etyka biznesowa i protokół dyplomatyczny
Savoir vivre w biznesie
Savoir vivre w biznesie z elementami wystąpień publicznych oraz kultury języka
Ścieżka wyboru projektów i przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014- 2020
Senior to też klient
Skuteczna promocja w Internecie
Skuteczna windykacja wierzytelności
Skuteczne motywowanie pracowników
Skuteczne negocjacje
Skuteczny samorządowiec
Social Media
SPC - czyli jakość pod kontrolą (opcjonalnie z Mini Tabem lub Excelem)
Sporządzanie pism procesowych do sądów i urzędów
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółki handlowe
Sprzedaż jako proces – założenia ogólne
Strategiczne zarządzanie płynnością finansową
Structogram® Training System
Świadczenia rodzinne
Systemy oceny pracowników
Szkolenie AdWords
Szkolenie dla kadry kierowniczej - prowadzenie prezentacji, narad i zebrań
Szkolenie dla użytkowników aplikacji WOPZ
Szkolenie produktowe
Sztuka autoprezentacji dla handlowców
Sztuka efektywnej sprzedaży
Sztuka prezentacji i budowania profesjonalnego wizerunku
Team management training
Techniki emisji głosu
Techniki i strategie skutecznej perswazji i wywierania wpływu
Tekst w sieci - szkolenie z zakresu pisania treści na użytek Internetu
Trening kompetencji menedżerskich
Trudna sztuka bycia szefem
Trudne rozmowy z pracownikami
Tworzenie biznesplanu
Tworzenie procedur
Tworzenie serwisów internetowych
Ubezpieczanie transakcji handlowych
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
Umowa o zakazie konkurencji
Umowy bezosobowe w działalności gospodarczej - regulacje prawne dot. umów zlecenia, o dzieło i innych
Urlopy pracownicze
Warsztaty Prawnicze dla Przedsiębiorców
Web marketing – profesjonalne warsztaty SEO Copywriting
Wejść na złotą ścieżkę - czyli warsztat dramowy rozwijający asertywność
Windykacja handlowa – Czyli Jak skutecznie rozmawiać z dłużnikiem odzyskiwanie należności za pośrednictwem elektronicznego postępowania upominawczego
Windykacja wierzytelności powstałych z tytułu wynajmu lokali komercyjnych
Wizerunek członka załogi
Współpraca z agencją reklamową
Wymiar czasu pracy w instytucjach kultury
Wystąpienia publiczne
Zaawansowane praktyczne zastosowania tabel przestawnych w kompleksowej analizie danych
Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań edukacyjnych
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz satysfakcjonująca współpraca z organizacjami związkowymi lub przedstawicielem załogi
Zamówienia publiczne w praktyce dla zamawiających
Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych ze szczególnym uwzględnieniem korupcji i konfliktu interesów
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
Zarządzanie dostosowane do pracownika
Zarządzanie inteligencją emocjonalną
Zarządzanie Kategoriami Zakupowymi i podstawy budowania Strategii Zakupowych
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie personelem
Zarządzanie potencjałem osobistym i zawodowym
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
Zarządzanie projektami- warsztaty
Zarządzanie reklamą
Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych
Zarządzanie ryzykiem w placówkach oświatowych
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Zarządzanie sytuacją kryzysową
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie zmianą
Zasady równości szans ze względu na płeć w przedsiębiorstwie i na rynku pracy
Zatrudnianie i wynagradzanie urzędników sądów oraz prokuratury
Zatrudnianie pracowników tymczasowych
Zawodoznawstwo
Zmiany w KPA oraz procedura rozstrzygania skarg i wniosków
Zmiany w prawie pracy - podsumowanie najważniejszych zmian w przepisach.
Zmiany w systemie podatkowym
Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty

Cykliczne szkolenia dla kadry zarządzającej to konieczność w każdej organizacji!

Umiejętne zarządzanie zespołem może wygenerować wiele korzyści. Główna z nich wyraża się przede wszystkim w efektywniejszej realizacji zadań oraz w przyjaznej atmosferze, pełnej wzajemnego wsparcia i szacunku. Nie trzeba urodzić się liderem - tej sztuki można się jak najbardziej nauczyć! Niektóre osoby na kierowniczych czy menadżerskich stanowiskach dysponują naturalnymi predyspozycjami, które ułatwiają im prowadzenie zespołu. Nie oznacza to jednak wcale, że to zajęcie jest dedykowanie wyłącznie dla wybrańców! Szkolenia dla kadry zarządzającej w naszej placówce pozwolą osiągnąć oczekiwane rezultaty w wybranych dziedzinach.

Jakie kompetencje warto rozwijać?

Każdy z nas jest inny, ma odmienne doświadczenia oraz przekonania. Z uwagi na tę różnorodność proponujemy bogaty wachlarz szkoleń przeznaczonych dla menadżerów. Możesz wybierać między innymi spośród warsztatów dotyczących np.:

  • umiejętności delegowania zadań,
  • radzenia sobie ze stresem,
  • skutecznego planowania,
  • rozwiązywania konfliktów w zespole,
  • prowadzenia skutecznych negocjacji

i wielu, wielu innych! Jak widać repertuar szkoleń dla kadry zarządzającej jest na tyle bogaty, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Szkolenia organizowane przez Adept - czego możesz oczekiwać?

Z uwagi na to, że ogromną wagę przywiązujemy do wysokiej jakości przekazywanej wiedzy merytorycznej - z olbrzymią troską podchodzimy do weryfikacji umiejętności naszych trenerów. Dzięki temu możesz mieć pewność, że uczestnictwo w takich szkoleniach dla kadry zarządzającej będzie synonimem efektywnie spędzonego czasu. Na początku spotkania będziesz mieć możliwość zapoznania się z programem warsztatów oraz poszczególnych bloków. Możliwość zadawania pytań przez uczestników daje szansę na uzupełnienie wiedzy i skupienie się nad indywidualnymi przypadkami.

Inwestycja w wiedzę z pewnością zaprocentuje!

Bez względu na Twoje dotychczasowe doświadczenie w zarządzaniu - warto podchodzić z otwartą głową do wszelkiego rodzaju szkoleń oraz warsztatów, które umożliwią podniesienie swoich kompetencji. Z pewnością dostrzeżesz pozytywne zmiany nie tylko podczas pracy własnej - umiejętne dzielenie się zdobytą wiedzą wśród pracowników pomoże w propagowaniu jej wśród pozostałych członków Twojego zespołu. Cykliczne uczestnictwo w wybranych przez siebie szkoleniach dla kadry zarządzającej może być także potraktowane jako Twój wkład w utrzymanie motywacji na wysokim poziomie. Skorzystaj z tej szansy!

KONTAKT